ERFARINGER MED PERSONUTVELGINGEN VED NORSKE KOMMUNEVALG


Siden den nye valgloven som er vedtatt for kommune- og fylkestingsvalg, og foreslått for stortingsvalg, i så stor utstrekning bygger på den gamle kommunevalgordningen, kan erfaringer fra tidligere kommunevalg brukes til å danne seg et bilde av hvordan den nye ordningen kan komme til å virke. Her er erfaringene fra andre lands valgordninger av begrenset betydning, etter som det norske opplegget er så spesielt. Som Valglovutvalget selv sier: ”Reglene for personvalget i norske kommunestyrevalg er unike i internasjonal sammenheng” (NOU 2001:3: 141).

Derfor skal vi i denne delen av rapporten gjennomgå relevante funn fra forskning omkring den norske kommunevalgordningen. Flere av undersøkelsene har vært finansiert av Kommunaldepartementet.[20] De fleste resultatene er gjengitt i publikasjoner som forelå da Valglovutvalget startet sitt arbeid, men ser bare i begrenset grad ut til å være benyttet av utvalget.


[20] Dette gjelder undersøkelsene referert i Bjørklund og Hellevik (1987); Hellevik (1991); Hellevik og Bjørklund (1991; 1994; 1995) og Bjørklund (1999).


Publisert 25. nov. 2010 13:52