Konklusjon


Konklusjon

Denne diskusjonen har vist at det foreligger muligheter for at opplegget for personutvelging kan føre til resultater de fleste vil anse som uheldige. Hvorvidt slike utfall faktisk vil inntreffe, gjenstår å se når ordningene blir prøvet i valg, første gang høsten 2003 for kommune- og fylkestingsvalg. Det vil blant annet avhenge av hvor mange velgere som deltar i personutvelgingen, og, dersom dette er mange nok til at sperregrensene ved fylkestingsvalg passeres, om det faktisk opptrer ”blokker” av velgere med sammenfallende stemmegivning slik at vi kan få kupp der den største grupperingen tar samtlige mandater.

Det er altså langt fra sikkert at de mulige negative konsekvensene som er diskutert vil inntreffe. Det må imidlertid kunne sies å være uheldig at muligheten for slike valgutfall overhodet foreligger. Det er heller ingen ønskelig situasjon å ha en personvalgsordning der det av hensyn til faren for uheldige utslag må anses som gunstig at så få velgere benytter seg av muligheten for å personstemme at sperregrensen ikke passeres.


Publisert 25. nov. 2010 13:52