Rapporter

Nr Forfatter(e) Tittel Utgitt ISBN
77 Höijer, Birgitta og Trine Must Fornuft og begjær. Om mennesker, penger og medienes økonomistoff august 2003 82-92028-85-4
76 Johnstad, Tom, Jan Erling Klausen og Jan Mønnnesland Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk august 2003 82-92028-84-6
75 Andersen, Bjørn Institusjonelle investorer. Makt og avmakt i aksjemarkedet 82-92028-83-8
74 Daatland, Svein Olav, Frode Berglund, Irene Andreassen og Monica Skjøld Johansen Eldre og helse først. Alder, makt og ressurser august 2003 82-92028-81-1
73 Nore, Petter Norsk Hydro's Takeover of Saga Petroleum in 1999. A Case Study august 2003 82-92028-80-3
72 Ekberg, Espen og Jon Vatnaland Strukturendringer i norsk finanssektor. Fragmentering, makt og styringsavmakt i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk august 2003 82-92028-78-1
71 Hjellbrekke, Johs. og Olav Korsnes Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar juni 2003 82-92028-77-3
70 Gullberg, Anne Therese og Leif Helland Profesjonell lobbyisme: Norske eliters bruk og holdninger juni 2003 82-92028-76-5
69 Seip, Didrik Konkurranse på norsk juni 2003 82-92028-75-7
68 Rian, Øystein Maktens historie i dansketiden juni 2003 82-92028-74-9
67 Bagge, Sverre Fra knyttneve til scepter. Makt i middelalderens Norge juni 2003 82-92028-73-0
66 Jacobsen, Dag Ingvar "Vi har det så greit..." En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i 30 norske kommuner juni 2003 82-92028-72-2
65 Flo, Yngve Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag juni 2003 82-92028-71-4
64 Rømming, Ellen Redskap eller aktør? Fafos rolle i norsk Midtøsten-politikk juni 2003 82-92028-70-6
63 Rogg, Elisabet Lyst, lidelse og legitimitet. Om kjønnsmakt og likestilling i Akademia juni 2003 82-92028-69-2
62 Hansen, Tore og Trond Tjerbo Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital mai 2003 82-92028-68-4
61 Hellevik, Ottar Velgere, partier og representanter. Kritisk søkelys på ordningen for personutvalg i den nye valgloven mai 2003 82-92028-67-6
60 Predelli, Line Nyhagen Uformelle veier til makt: Om minoritetskvinners politiske innflytelse april 2003 82-92028-66-8
59 Martinussen, Willy Folkestyre? Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen april 2003 82-92028-64-1
58 Mathisen, Werner Christie Kunnskapsmakt og miljøpolitikk april 2003 82-92028-63-3
57 Fugelli, Per; Grete Stang og Bente Wilmar (red.) Makt og medisin mars 2003 82-92028-62-5
56 Ims, Maiken og Fredrik Engelstad (red.) Olje og makt mars 2003 82-92028-61-7
55 Aagedal, Olaf Nasjonal symbolmakt mars 2003 82-92028-60-9
54 Dølvik, Jon Erik og Fredrik Engelstad (red.) National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective februar 2003 82-92028-59-5
53 Aarseth, Espen Digitale maktspill. Kontroll og kommunikasjon i digitale rom januar 2003 82-92028-58-7
52 Ørebech, Peter "Tvers igjennom lov til seier". Om torskeresolusjonen av 1989. Den skjulte agenda og lukkingen av fiskeallmenningen januar 2003 82-92028-57-9
51 Andersen, Magnar; Arild Buanes og Nils Aarsæther Kommunene ser på staten. En sammenlikning av det kommunale lederskaps holdninger i 1976 og i år 2000 desember 2002 82-92028-56-0
50 Fimreite, Anne Lise; Yngve Flo og Tommy Tranvik Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv november 2002 82-92028-52-8
49 Skogerbø, Eli Omdanning av telesektoren - fra offentlig tjenesteyting til markedsstyring november 2002 82-92028-55-2
48 Roll-Hansen, Nils Ideological obstacles to scientific advice in politics? The case of "forest death" from "acid rain" november 2002 82-92028-54-4
47 Papendorf, Knut Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet november 2002 82-92028-53-6
46 Matlary, Janne Haaland Verdidiplomati - kilde til makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk august 2002 82-92028-50-1
45 Nilsen, Ragnar Makt og motmakt på kysten august 2002 82-92028-49-8
44 Østerud, Øyvind (red.) Ressursmakt og grunnrente august 2002 82-92028-47-1
43 Søilen, Espen Mot et samfunnsøkonomisk optimum. Vitenskapelig økonomisk politikk som verktøy i et funksjonalistisk styringsregime august 2002 82-92028-46-3
42 Friis Fæhn, Erik Makt under ansvar. Er det vitenskapelig holdbart å avvise krav til maktutøvelsens rettmessighet? august 2002 82-92028-45-5
41 Moen, Eli Globalisering og industripolitiske strategier. En sammenligning av Finland og Norge mai 2002 82-92028-44-7
40 Jacobsen, Dag Ingvar Kommunepolitikere og kommunale byråkrater - hånd i hånd eller mann mot mann? april 2002 89-92028-43-9
39 Gripsrud, Geir og Peder Inge Furseth Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen mars 2002 82-92028-42-0
38 Mundaca, Gabriela og Jon Strand Globaliseringen og norsk økonomi februar 2002 82-92028-40-4
37 Skirbekk, Gunnar Modernitetens makt og avmakt. Vitskapsteoretiske perspektiv på kunnskap og makt februar 2002 82-92028-41-2
36 Klausen, Trond Etikk eller butikk? Norske lederes holdning til miljøvern og arbeidsmiljø ved investeringer i utlandet. desember 2001 82-92028-39-0
35 Elvbakken, Kari Tove Abortpolitikkens utfordringer desember 2001 82-92028-38-2
34 Konferanserapport Makt og kjønn i offentlig omsorgsarbeid desember 2001 82-92018-37-4
33 Engelstad, Fredrik and Jostein Gripsrud (eds.) Power, Aesthetics, Media (konferanserapport) desember 2001 82-92028-36-6
32 Seip, Didrik Forhandlinger eller marked. Styring av posten i Norge september 2001 82-92028-35-8
31 Syvertsen, Trine Kommersialisering globalisering og konvergens. Utfordringer for mediepolitikk og mediereguelring juli 2001 82-92028-33-1
30 Konferanserapport Ungdom og makt juni 2001 82-92028-32-3
29 Rasch, Bjørn Erik Budsjettbehandlingen i Stortinget. Bør alternativ votering benyttes? mai 2001 82-92028-31-5
28 Løyning, Trond Nettverket styrer? En kvalitativ analyse av betydningen av overlappende styreverv april 2001 82-92028-30-7
27 Thoresen, Hilde Opsjoner i arbeidsforhold januar 2001 82-92028-29-3
26 Christensen, Tom; Per Lægreid og Hans Robert Zuna Profesjoner i regjeringsapparatet 1976-1996 januar 2001 82-92028-28-5
25 Østbye, Helge Hvem eier norske massemedier? desember 2000 82-92028-27-7
24 Sørgard, Lars Fusjoner og oppkjøp. Drivkrefter og virkninger november 2000 82-92028-26-9
23 Hveem, Helge; Per Heum og Audun Ruud Globaliseringen og norske selskapers etableringer i utlandet. Virkninger på maktfordeling og demokrati i Norge november 2000 82-92028-25-0
22 Veggeland, Frode Landbruk, makt og internasjonalisering: Politikk og forvaltning i norsk landbruk 1975-2000*
(nettversjon rev. feb. 01)
november 2000 82-92028-24-2
21 Andersen, Svein S. og Ole Gunnar Austvik Nasjonal handlefrihet - nye internasjonale rammebetingelser. Petroleum, makt og demokrati november 2000 82-92028-22-6
20 Smith, Eivind Demokratiet i konstitusjonelle bånd? oktober 2000 82-92028-23-4
19 Arnesen, Finn og Hans Petter Graver Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler oktober 2000 82-92028-21-8
18 Ulfstein, Geir; Hans Chr. Bugge; Ole Kristian Fauchald og Inger-Johanne Sand Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk oktober 2000 82-92028-19-6
17 Konferanserapport Makt og velstand oktober 2000 82-92028-13-7
16 Høgsnes, Geir Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse august 2000 82-92028-18-8
15 Eikås, Magne og Per Selle A Contract Culture even in Scandinavia april 2000 82-92028-16-1
14 Helland, Leif Grenser for segmentering? Modellresonnementer og empiri april 2000 82-92028-15-3
13 Rasch, Bjørn Erik Parlamentariske instrumenter og minoritetsparlamentarisme mars 2000 82-92028-14-5
12 Brox, Ottar Kunnskap og makt februar 2000 82-92028-12-9
11 Konferanserapport Eierskap og makt februar 2000 82-92028-11-0
10 Hovland, Brit Marie Kongeleg symbolmakt. Skandinaviske jule- og nyttårstaler som nasjonale ritual januar 2000 82-92028-10-2
9 Tranvik, Tommy; Michael Thompson and Per Selle Doing Technology (and Democracy) the Pack-Donkey's Way: The Techonomorphic Approach to ICP Policy desember 1999 82-92028-09-9
8 Broderstad, Else Grete; Audhild Schancke og Vigdis Stordahl Makt, demokrati og politikk - bilder fra den samiske erfaringen juni 1999 82-92028-08-0
7 Asdal, Kristin og Myklebust, Sissel Teknologi, vitenskap og makt. Eksempler på effektiv "black boxing" og noen åpningsforsøk (posisjonspapir) mai 1999 82-92028-07-2
6 Slaatta, Tore Medier, makt og demokrati (posisjonspapir) mai 1999 82-92028-06-4
5 Rømming, Ellen Desentralisering, regionalisering og lokale maktustrukturer (posisjonspapir) mai 1999 82-92028-01-3
4 Nordby, Trond Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge (posisjonspapir) april 1999 82-92028-05-6
3 Christensen, Tom; Morten Egeberg og Per Lægreid Regjeringsapparatet (posisjonspapir) april 1999 82-92028-04-8
2 Rasch, Bjørn Erik og Hilmar Rommetvedt Makt og demokrati i norsk parlamentsforskning april 1999 82-92028-02-1
1 Benum, Edgeir; Tove Bull; Marianne Gullestad; Karl-Ove Moene og Eivind Smith Maktutredningen til debatt - fem kommentarer
Publisert 18. okt. 2013 13:53 - Sist endret 30. okt. 2013 11:06