Institusjonelle investorer


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 75, august 2003, ISBN 82-92028-83-8

Makt og avmakt i aksjemarkedet


Bjørn Andersen

FORORD

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra den norske Makt- og demokratiutredningen og er finansiert av Makt- og demokratiutredningen og Forskningsstiftelsen Fafo i fellesskap. Intervjuene med representantene for de ulike forvaltningsmiljøene, som utgjør det empiriske underlaget for kapittel 6, ble gjennomført våren 2002 og rapporten er skrevet høsten 2002 og våren 2003.

Jeg ønsker å takke Fredrik Engelstad for muligheten som dette prosjektet ga, til å rette søkelyset mot hva som skjer når forstyrrende elementer som sosiale strukturer, institusjoner og makt introduseres i de effisiente markedsmodellenes verden. Engelstad har også lest hele manuskriptet og kommet med mange nyttige forslag til endringer, omarbeidinger og presiseringer, som alle stort sett er fulgt opp. Bare på et punkt ble det ikke anledning til å følge opp et konkret forslag. Det gjaldt ønsket om å ta med et kapittel om krisen i selskapet Kværner høsten 2001 som en illustrasjon på noen av de dilemmaer institusjonelle eiere stilles overfor. Temaet er imidlertid viktig, og vil bli fulgt opp i en annen sammenheng.

Jeg retter også en stor takk til representantene for ledelsen i de ulike forvaltningsmiljøene og Verdipapirfondenes Forening, som lot seg intervjue i en periode hvor aksjemarkedet var relativt turbulent. Åpenheten omkring de problemstillingene som ble reist var likevel overraskende stor, tatt i betraktning at spørsmålet om økonomisk makt kan oppfattes som kontroversielt, ikke minst av aktører som selv er sentrale i denne typen maktrelasjoner.

Jeg er også takknemlig for nyttige innspill og kommentarer fra deltakerne på seminaret ”Eierskap, verdiskaping og makt” på Fafo høsten 2002. En spesiell takk til BI-professor Øyvind Bøhren, Folketrygdfondets leder Tore Lindholt og Fafo-kollega Per Kleppe, som hver på sin måte bidro til oppklaring av enkelte misforståelser og ikke minst til økt forståelse av at spørsmålet om langsiktig eierskap er mer sammensatt og komplisert enn jeg tidligere hadde antatt. Fafo-kollegaene Torunn Kvinge, Bjørne Grimsrud, Sigmund Aslesen og Eivind Falkum har lest og kommentert deler av manuskriptet. De takkes for mange nyttige kommentarer og ikke minst for friske diskusjoner rundt noen av temaene som behandles.

Sandefjord 31. juli 2003

Bjørn Andersen


Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 13. mai 2019 13:57