2. PROSJEKTDESIGN: INFORMANTER OG METODE


I dette kapittelet gir jeg først en kort oversikt over det organisasjonslandskapet som er relevant for studien, og deretter en nærmere beskrivelse av de frivillige organisasjonene som inngår som informanter. Til slutt gis en presentasjon av de anvendte forskningsmetodene og en kort diskusjon av metodiske begrensninger.

Når det gjelder de politiske partiene og departementene/direktoratet som er med i studien, vil jeg i rapporten kun berøre de politiske spørsmålene og offentlige tiltakene som har kommet opp i intervjuer med informantene. En beskrivelse av de politiske partienes politikk på ulike felt som angår minoritetskvinner, samt av departementenes totale innsats overfor minoritetskvinner, faller utenfor rammen av mitt prosjekt.


Publisert 25. nov. 2010 13:52