English version of this page

Studiekvalitet ved PSI

Velkommen til PSIs samleside for studiekvalitetssystem og evalueringsresultater. PSIs kvalitetssystem er i tråd med UiOs og Sv-fakultetets retningslinjer. Her kan du finne informasjon om systemets oppbygging og detaljer, og i tillegg se på resultater fra evalueringer samt lese eksterne og interne rapporter som gjelder studieprogrammer og emner ved Psykologisk institutt.

Kvalitetssystemet ved PSI er både faglig og administrativt forankret, og er utviklet for å fylle flere behov:

 1. Gi de enkelte emneansvarlige og undervisere tilbakemelding på undervisning, pensum, eksamensform, osv.

 2. Gi studentene tilbakemelding og synliggjøre deres aktive medvirkning på emnenes utforming.

 3. Organisasjonens læringsbehov, muligheter til å lære av spesielt vellykkede opplegg, og å  undersøke forhold ved emner som ikke fungerer og fremme forbedringsforslag.

 4. Gi program- og instituttledelsens systematisk og god dokumentasjon på kvalitet, både i planleggings- og rapporteringsøyemed.

 5. Synliggjøre instituttets kvalitetsarbeid for ansatte, studenter og offentligheten.

 6. Sikre at kvalitetsarbeidet har legitimitet og god forankring blant de ansatte på instituttet.

Det interne kvalitetssystemet ved instituttet hviler på to hovedaktiviteter:

 • årlige møter mellom programledelsen og studentrepresentanter

 • standardiserte periodiske evalueringer som gjennomføres på hvert emne ved behov og med maksimalt fire års mellomrom.

Kvalitetssystemet skal sikre at studietilbudet og studierelatert virksomhet ved instituttet foregår på en forsvarlig måte gjennom at vi skaffer oss systematisk kunnskap om sterke og svake sider ved virksomheten vår. Kunnskapen skal i neste omgang legges til grunn ved omlegginger i studietilbudet og ved spørsmål om ressursdisponeringer. Deltakere i kvalitetssystemet er alle ansatte og studenter ved instituttet.

Metodikk

Spørreskjemaet er standardisert for profesjon-, bachelor- og masterprogrammene. Dette har vi utviklet gjennom flere pilotundersøkelser og i samråd med vitenskapelig ansatte ved instituttet.

Noen spørsmål gjelder praksisemner og blir kun brukt på disse emnene, mens andre spørsmål ikke passer på praksisemnene.

 • I spørreskjemaet har vi inkorporert kunnskapsmålene slik de er formulert i emnebeskrivelsen

 • Vi har også laget en engelsk versjon av spørreskjemaet for engelskspråklige emner på masterprogrammet

Spørreskjemaet skal oppfylle flere behov. Det skal kunne besvares raskt og dekke følgende tema med totalt ca 20 spm:

 • Hvordan semesteret som helhet har fungert

 • Utbytte av det aktuelle emnet

 • Studenters egeninnsats på emnet

 • Pensum

 • Undervisningen

 • Eksamensform

 • Rammebetingelser og praksis

Skjemaet skal være mest mulig likt på tvers av studieprogrammer, teori og praksis og det skal være mulig å se om emner skiller seg ut  i positiv eller negativ retning. Svarene på spørreskjemaene brukes til stadig å videreutvikle en statistisk norm som nye emner sammenlignes med. Våren 2010 var det totalt 60 emner i normgrunnlaget.

For at spørreundersøkelsene skal gi mening er det viktig med høy svarprosent, slik at vi reduserer feilkilder, basert på at noen har sterkere meninger enn andre og således mer tilbøyelige til å svare. Derfor har vi jobbet med å få svarprosenten høyest mulig. Den vedlagte datamatrisen viser at svarprosenten generelt er svært høy (mellom 70 og 100%), med unntak av bachelor-emnene på introduksjonsnivået, som er noe lavere.

Forklaring til evalueringsresultatene

Spørsmålene presenteres med svaralternativer fra 1 til 7, der ytterpunktene beskrives med tekst. Ca. 14 spørsmål har 7 som besteskår (etter rekoding for noen), mens resten har 4 som besteskår.

For å identifisere potensielle avvik i positiv eller negativ retning brukes standardavvik slik: Oransje farge betyr at gjennomsnittsskåren er minst ett standardavvik svakere enn normen (dvs. 16 % av utvalget). Grønn farge betyr at snittskåren er minst ett standardavvik bedre enn normen (16 %). Disse spørsmålene summeres og sumskåren gir en enkel indikasjon på emnets plassering sammenlignet med øvrige emner.

I tillegg er det 6 blå UNNTAKS-spørsmål: Besteskår = 4,0. Skår minst ett standardavvik over eller under 4 farges blått og indikerer behov for endringer. På denne måten er det lett å identifisere avvikende skårer.

Oppfølging av resultatene

Resultatene fra evalueringene gjøres tilgjengelige for emneansvarlige, programledelsen, instituttledelsen og studentene. Resultatene blir også gjort offentlige her.

Emneansvarlige får en rapport med svarfordelinger og utfyllende kommentarer fra studentene på sine respektive emner for videre planlegging, og avvikende skårer fremheves. Programrådene får resultatene fra siste evaluering. Avvikende skårer presiseres, kommenteres og blir diskutert ved behov. Oppfølging basert på resultater fra emneevalueringene blir rapportert og belyst i studiekvalitetsrapportene til instituttet. Emner med avvikende skårer, hvor det blir identifisert behov for større endringer, og endringene gjøres, blir evaluert på nytt neste gang emnet gis.

Publisert 20. aug. 2009 13:16 - Sist endret 6. mai 2021 13:54