English version of this page

Studiekvalitet ved PSI

Velkommen til PSIs samleside for studiekvalitetssystem og evalueringsresultater. PSIs kvalitetssystem er i tråd med UiOs og SV-fakultetets retningslinjer. Her kan du finne informasjon om systemets oppbygging og detaljer, og i tillegg se resultater fra evalueringer samt lese eksterne og interne rapporter som gjelder studieprogrammer og emner ved Psykologisk institutt.

Kvalitetssystemet ved PSI er både faglig og administrativt forankret, og er utviklet for å fylle flere behov:
 

 • Gi de enkelte emneansvarlige og undervisere tilbakemelding på undervisning, pensum, eksamensform, rammebetingelser osv.

 • Gi studentene tilbakemelding og synliggjøre deres aktive medvirkning på emnenes innhold, utforming og utvikling.

 • Organisasjonens læringsbehov, muligheter til å lære av spesielt vellykkede opplegg, og å undersøke forhold ved emner som ikke fungerer optimalt og fremme forbedringsforslag i disse.

 • Gi program- og instituttledelsens systematisk og god dokumentasjon på kvalitet, både i planleggings- og rapporteringsøyemed.

 • Synliggjøre instituttets kvalitetsarbeid for ansatte, studenter og offentligheten.

 • Sikre at kvalitetsarbeidet har legitimitet og forankring blant de ansatte på instituttet.

Det interne kvalitetssystemet ved instituttet hviler på to hovedaktiviteter:

1) jevnlige møter mellom programledelsen og studentrepresentanter (PU), og
2) standardiserte emneevalueringer som gjennomføres i alle emner hver gang de gjennomføres.

Kvalitetssystemet skal sikre at studietilbudet og studierelatert virksomhet ved instituttet foregår på en forsvarlig måte gjennom at vi skaffer oss systematisk kunnskap om sterke og svake sider ved virksomheten vår. Kunnskapen skal i neste omgang legges til grunn ved omlegginger i studietilbudet og ved spørsmål om ressursdisponeringer. Deltakere i kvalitetssystemet er alle ansatte og studenter ved instituttet.

Metode
 

Emneevalueringsskjemaet er delvis standardisert for profesjon-, bachelor- og masterprogrammene. Dette har vi utviklet gjennom flere pilotundersøkelser og i samråd med vitenskapelig ansatte ved instituttet.

Noen spørsmål gjelder praksisemner og blir kun brukt i disse emnene. Enkelte variasjoner i skjemaene forekommer fordi innhold og struktur i emnene varierer.

 • I emneevalueringsskjemaet har vi inkorporert kunnskapsmålene slik de er formulert i emnebeskrivelsene

 • Vi har også engelske versjoner av emneevalueringsskjemaet for engelskspråklige emner på masterprogrammet

Spørreskjemaet skal oppfylle flere behov. Det skal kunne besvares raskt og dekke følgende tema med ca. 20 spørsmål:

 • Hvordan semesteret som helhet har fungert

 • Det faglige utbyttet av det aktuelle emnet

 • Studenters egeninnsats i emnet

 • Pensum (størrelse, vanskelighetssgrad osv.)

 • Undervisningen

 • Eksamensform

 • Rammebetingelser og praksis

Emneevalueringsrapporter (ny modell f.o.m. høsten 2021)

Resultater fra periodisk emneevaluering (gammel modell t.o.m. høsten 2021)

Spørsmålene presenteres med svaralternativer fra 1 til 7, der ytterpunktene beskrives med tekst. Ca. 14 spørsmål har 7 som besteskår (etter rekoding for noen), mens resten har 4 som besteskår. For å identifisere potensielle avvik i positiv eller negativ retning brukes standardavvik slik: Oransje farge betyr at gjennomsnittsskåren er minst ett standardavvik svakere enn normen (dvs. 16 % av utvalget). Grønn farge betyr at snittskåren er minst ett standardavvik bedre enn normen (16 %).

Disse spørsmålene summeres og sumskåren gir en enkel indikasjon på emnets plassering sammenlignet med øvrige emner.

I tillegg er det 6 blå UNNTAKS-spørsmål: Besteskår = 4,0. Skår minst ett standardavvik over eller under 4 farges blått og indikerer behov for endringer. På denne måten er det lett å identifisere avvikende skårer.

Resultater fra rapporter, programevalueringer og programgjennomganger

Publisert 20. aug. 2009 13:16 - Sist endret 20. mai 2022 17:52