4. ARBEIDSMåTER HOS TRE TYPER AKTøRER


I dette kapittelet skal jeg gjennomgå organisasjonenes, departementenes og politikernes valg av arbeidsmåter på saksområder som angår minoritetskvinner. Fremstillingen er basert på informasjon fremkommet i intervjuer med informantene, utvalgte dokumenter og enkelte avisoppslag. Den gir ikke et fullstendig bilde av aktørenes arbeidsmåter og saker, men gir likevel et forholdsvis bredt innblikk i ulike arbeidsmetoder som aktørene benytter seg av. Organisasjonene presenteres først, og deretter departementer og politikere.


Publisert 25. nov. 2010 13:52