English version of this page

Kulturell og politisk deltakelse

Studiet av kulturell og politisk deltakelse handler om hvordan mennesker konstruerer og fortolker virkeligheten, samhandler med andre mennesker, og utøver makt og innflytelse i samfunnet.

Mann og kvinne maler på et banner

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Kultur kan forstås som et mangfold av symboler, ideer og materielle praksiser. Kultur kan legitimere det bestående eller drive frem sosial endring. Den kan splitte og manipulere mennesker, eller forene dem. På ISS studerer vi kultur i en bred samfunnsmessig sammenheng, inkludert forholdet mellom kultur og politikk.

Politisk deltakelse kan rette seg mot en formell politisk sfære, men er også mulig å forstå som inkludering og innflytelse i videre forstand. Dette kan for eksempel være som deltakelse i offentlig debatt, i bestemte subkulturer, igjennom kulturell produksjon og kunst, sosiale bevegelser eller lokale styringsarenaer. Med utgangspunkt i sosiologi så vel som samfunnsgeografi studerer vi primært politikk i denne utvidete betydningen.

Blant temaene vi forsker på er:

  • Kulturuttrykk og meningsskaping, samt hvordan identiteter oppstår, opprettholdes og forvaltes.
  • Hvordan maktforhold henger sammen med symboler, ideer, materielle kulturer og sosiale praksiser.
  • Sosiale bevegelser, subkulturer, religion.
  • Kunst, litteratur og medier.
  • Ulike former for aktivisme blant profesjonelle organisasjoner samt demokratisk deltakelse og kollektiv handling.

Forskerne ved ISS benytter et bredt tilfang av metoder for å studere disse temaene, blant annet intervjuer, digitale metoder, etnografisk observasjon, tekst- og dokumentanalyse, retorikk og diskursanalyse, samt demografiske tilnærminger.

Forskere

Alexi Gugushvili
Jan Grue
Katrine Fangen
Mette Andersson
Anne Krogstad
Jemima Garcia-Godos Naveda
Grete Brochmann
Cathrine Holst
Haldor Byrkjeflot
Inger Furseth
Marianne Nordli Hansen
Manjana Milkoreit
Karoline Blix Hjelle
Kristian Stokke
Manes Elias Weisskircher
Lars Klemsdal
Sabina Tica
Andrea Joslyn Nightingale

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 28. nov. 2022 15:07