Forord


Forord

Denne rapporten har sin bakgrunn i et langvarig engasjement i spørsmål knyttet til rekrutteringen av kvinner til norske kommunestyrer. Det startet med et stort forskningsrådsprosjekt ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, sammen med Torild Skard og Janneke van der Ros og en rekke hovedfags-studenter på slutten av syttitallet. Det fortsatte med et langvarig samarbeid med Tor Bjørklund om flere prosjekter finansiert av Kommunaldepartementet og lagt til Institutt for samfunnsforskning, der vi har hatt stor nytte av EDB-assistanse fra Nils-Eivind Naas. I disse prosjektene har ordningen for personutvelgingen til norske kommunestyrer kommet til å stå i fokus, og det er resultater fra denne forskningen som danner hovedbasis for diskusjonen i rapporten.

Under arbeidet med den har jeg hatt glede av diskusjonen med medlemmer av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på et møte jeg var invitert til i Stortinget 14.02.03. Tor Bjørklund, Aanund Hylland og Jo Saglie har lest manus og gitt mange nyttige kommentarer. Jeg står selvsagt selv ansvarlig for de synspunktene som hevdes.

Tønsberg 31.03.03

Ottar Hellevik


Publisert 25. nov. 2010 13:52