5. MINORITETSKVINNER, ORGANISASJONER OG POLITISK INNFLYTELSE


I dette kapittelet skal vi først se på hvordan byråkrater og politikere argumenterer for at minoritetskvinner og deres organisasjoner bør ha politisk innflytelse, og så på hvordan organisasjonene argumenterer for at politikere og myndigheter bør lytte til dem. Deretter skal vi se litt på den politiske debatten og hvilke spørsmål politikerne er opptatt av i relasjon til minoritetskvinner. Videre går jeg nærmere inn på i hvilken grad de tre typene aktører mener at minoritetskvinner og deres organisasjoner har politisk innflytelse. Til slutt løftes aktørenes oppfatninger av medias rolle frem.


Publisert 25. nov. 2010 13:52