Kronikker og artikler

Publisert 25. nov. 2010 13:52

The Nordic Association for Canadian Studies (NACS), in co-operation with the Canadian Embassy, Kommunal og Regionaldepartementet; IMER and Maktutredningen organise a one-day multidisciplinary conference sponsored by NACS and Norges Forskningsråd, on:

Citizenship - self-government - self-determination: A comparison of Aboriginal peoples in Canada and Sami in Norway

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Kunnskap og makt i arbeidslivet

Under overskriften "Forskningstema" tar vi opp temaer fra den internasjonale forskningslitteraturen. Formålet er ikke å gi fullstendige oversikter, men å formidle noen hovedidéer og knytte forbindelser til norsk forskning og virkelighet. Det foreliggende bidraget skisserer hvordan en generell forståelse av forholdet mellom makt og kunnskap kan overføres til produserende virksomheter, enten dette er private bedrifter eller offentlige forvaltningsorganer. Fra før foreligger det mange viktige modeller og teoriansatser, men det er sjelden at makt og kunnskap ses systematisk i sammenheng. Her pekes det på relevante mekanismer som gjør seg gjeldende i lønnsforhandlinger, koordinering av arbeidsprosesser og styring av virksomheter. Det konkluderes med at kunnskap gir makt, men uten motivasjon er kunnskapen død som ressurs. Den som skal motivere andre, må begrense sin egen utøvelse av makt.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Makt- og demokratiutredningens forskergruppe presenterer foreløpige resultater fra sin intervjuundersøkelse blant norske toppledere, og du inviteres med dette til å være tilstede på presentasjonen.