Demokratiet i endring

I mandatet for Makt- og demokratiutredningen er "vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse" fremhevet som en bærende idé. Med dette utgangspunktet tok Rådet for maktutredningen initiativ til en bred dagskonferanse om utviklingstendenser i det norske demokratiet.

Debatten om demokratiets krise og forvitring har gått langs flere linjer. Konferansen tok sikte på å belyse to av de sentrale spørsmålsstillingene.

For det første ble søkelyset rettet på deltakelse som grunnleggende dimensjon i folkestyret. Fra ulike hold uttrykkes bekymring for demokratiets framtid ut fra den registrerte synkende interesse og deltakelse både ved stortingsvalg og kommunevalg. Dessuten pekes det på en lavere oppslutning om partisystemet. Flere av partiene har opplevd en halvering av medlemstallet i løpet av de siste ti årene. Står vi overfor en reell eller en konstruert krise i det norske demokratiet? Har det ikke skjedd en økende folkelig aktivitet utenfor de parlamentariske kanaler som ivaretar idealet om direkte innflytelse på beslutningene?

I den andre sesjonen på konferansen ble oppmerksomheten rettet mot det omstridte forholdet mellom statlig makt og regulering og den kommunale handlefrihet og folkestyret. Vi fikk besøk av kommunalminister Erna Solberg. Etter mønster fra Stortingets spørretime ble statsråden eksaminert om vilkårene for det lokale selvstyret. Et utvalg aktive kommunepolitikere fra hele landet ble invitert til å stille "grunngitte spørsmål" om statlige reguleringer, kommunenes økonomiske avmakt, effektivisering og demokratisering, modernisering og reformer for fornyelse av det lokale demokratiet. Hvordan kan det kommunale folkestyret vitaliseres og gis et reelt innhold?

PROGRAM

Tirsdag 23. april 2002

10.15 Åpning ved rådets leder Maiken Ims, kommunikasjonsdirektør i Oljeindustriens Landsforening

10.30 Åpningsforedrag: "Demokratiet mellom globalisering og populisme - er det håp?" ved professor Bernt Hagtvet, Intitutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

11.15 Sesjon 1: Nye deltakelsesformer. Deltar mindre? Deltar annerledes?

Denne sesjonen omhandler endringer i politisk deltakelse, med fokus på ungdom. Vi ser en økt oppslutning om ulike former for direkte demokrati, blant annet bruk av internett og e-postaksjoner mot politikere. Er vi vitne til partienes forvitring? Representerer utviklingen en fare for eller en utvidelse av demokratiet?

- Innlegg ved Nina Drange, tidligere leder Attac Norge

- Innlegg ved Elin Lerum Boasson, leder i Natur og Ungdom

- Innlegg om nye former for politisk deltakelse og Makt- og demokratiutredningens medborgerundersøkelse, ved professor Per Selle, Makt- og demokratiutredningens forskergruppe.

- Synspunkter og kommentarer fra salen.

12.30 Lunsj

13.30 Sesjon 2: Kampen mot løven: Sentralmakt vs lokalmakt.

Innledning ved professor Øyvind Østerud, leder av Makt- og demokratiutredningen.

"Stortingets spørretime"

Spørretimens presidenter er to av rådets medlemmer; tidligere stortingsrepresentant og statsråd Anne-Lise Bakken (A) og tidligere stortingsrepresentant Eilef Meland (SV).

Gjennom grunngitte spørsmål blir det satt fokus på ulike former for lokal makt og avmakt og framtiden for det kommunale folkestyret. Det blir også åpent for innlegg fra salen.

Kommunalminister Erna Solberg (H) svarer på forberedte innlegg og spørsmål fra salen, etter mønster fra Stortingets spørretime.

15.30 Avslutning

Etter konferansen inviteres alle til en forfriskning og sosialt samvær til ca kl. 17.00.

Konferansen ledes av rådets leder Maiken Ims

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Tid: Tirsdag 23. april 2002

Sted: Folkets Hus, Youngsgt. 11, Oslo (NB! - flyttet grunnet streik på Hotel Bristol)

Målgrupper: Politiske miljøer lokalt og sentralt, forvaltningen, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Konferansen var åpen for alle interesserte.

Praktiske spørsmål: CIC Gruppe og Spesialreiser v/Randi Marie Vik eller Cecilie Barfod. E-post: randi@cic.as tlf 22 59 19 80, faks 22 59 19 81

Faglige spørsmål: Makt- og demokratiutredningen v/sekretariatsleder Ellen Rømming. E-post ellen.romming@stv.uio.no, tlf 22 85 51 93, faks 22 85 44 11. Postboks 1097 Blindern, 0317 Oslo.

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 5. nov. 2013 13:13