Maktens tekster

Det moderne samfunnet skapes og opprettholdes ved hjelp av tekster. Noen tekster gransker vi nøye, og lager fag og tolkningsmetoder for å kunne studere. Det gjelder for eksempel Bibelen, dikt og romaner. Andre tekster ser vi rett igjennom og ut mot de "saker" eller objekter de taler om. Som tekster betraktet blir de møtt med liten interesse. Det gjelder blant annet vitenskapelige tekster og tekstene i offentlig forvaltning. Slike tilsynelatende tilforlatelige og nøytrale hverdagstekster har stor makt. Vi kan lære mye om makt og avmakt i et samfunn ved å studere retorikken deres og måten de skaper mening på. Det får du flere eksempler på under konferansen Maktens tekster.

Den makt som utøves gjennom retoriske former i vitenskap, politikk, medier og administrasjon, er knyttet til institusjoner og vevet inn i komplekse beslutningsprosesser. Begrepet tekst omfatter derfor mer enn rent språklige former på konferansen Maktens tekster. Det er heller ikke begrenset til skriftlige ytringer, men inkluderer også fjernsyn og andre visuelle medier. Når vi inviterer til en maktanalyse av Norge som humanitær stormakt og av Verdikommisjonen, er det tankefigurenes vandring på tvers av institusjoner og medier vi vil forfølge. Og vi inviterer til debatt med aktørene selv - de som har vært med på å skape og spre dem og de som studerer deres maktfulle virkninger.

Tid: 8-9 juni 2001

Sted: Lille og store forelesningssal i Georg Sverdrups hus, det nye Universitetsbiblioteket på Blindern. Ingen påmelding. Gratis adgang

Faglig ansvarlige: professor Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo og professor Siri Meyer, Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen. k.l.berge@inl.uio.no, siri.meyer@sek.uib.no

Konferansen er et samarbeid mellom Prosjektet Norsk sakprosa 2000-2003, som er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

PROGRAM

Fredag 8. juni

9.00-10.00: Professor Kjell Lars Berge og professor Siri Meyer: Tekstens makt og maktens tekster.

10.00-10.15: Pause

10.15-11.30: Forsker Øyvind Pålshaugen: Makten som redaktør. Om tekster i offentligheten. Kommentator: Journalist Arnhild Skre

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.30: Forsker Harald Hornmoen: "Forskerne har vist …" Roller og maktrelasjoner i forsknings-journalistikken. Kommentator: forsker Tore Slaatta

13.30-13.45: Pause 13.45-15.00: Forsker Amund Børdahl: Maktprosa. Kommentator: Informasjonsdirektør Arne Simonsen

15.00-15.30: Pause

15.30-17.00: Norge som humanitær stormakt. Humanisme eller strategisk kommunikasjon? Innledning ved professor Terje Tvedt. I panelet: forsker Anne Julie Semb, forsker Jens Kjeldsen og Erik Solheim. Debattleder: forsker Johan L. Tønnesson

Lørdag 9. juni

10.00-11.15: Professor Christian Kock: Tekst, magt og politik. Hvordan politikere, medier og borgere anskuer de valgte politikeres offentlige diskurs. Kommentator: Førsteamanuensis Aslaug Nyrnes

11.15-11.30: Pause

11.30-12.15: Høgskolelektor Tom Are Trippestad: Fra politikk til butikk. Om markedsregimets kommunikasjonsstategier.

12.15-13.00: Lunsj

13.00-14.30: Verdikommisjonen. Verdienes forfall eller en ny politikk? Innledning ved forsker Jill Loga. I panelet: professor Per Fugelli, forsker Thorvald Sirnes, journalist Jan Zahl, professor Kari Wærness. Debattleder: Høgskolelektor Tom Are Trippestad.

KORT OM FOREDRAGSHOLDERNE

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Han er leder av prosjektet Norsk sakprosa 2000-2003. Berge har i mange år arbeidet med generell tekstvitenskap og har i sine empiriske studier i hovedsak orientert seg mot elev-tekster, lærebøker og den offentlige tekstkulturen på 1700-tallet.

Amund Børdahl er doktorgradsstipendiat i latin ved Universitetet i Bergen på et prosjekt om latinretorikker på 1500- og 1600-tallet. Han er medredaktør av Retorisk forums årbok og Rhetorica Scandinavica.

Per Fugelli er professor i sosialmedisin og arbeider ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Verdikommisjonens styringsgruppe. Han har skrevet en rekke bøker, bl.a. den sist utgitte Rød recept: essays om perfeksjon, prestasjon og helse (1999).

Harald Hornmoen er doktorgradsstipendiat ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo. Han skriver avhandling om roller og maktrelasjoner i amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har vært redaktør av forskningsmagasinet Apollon og programleder i Språk-røret, NRK Radio, og har utgitt boken Vitenskapens vakthunder. Innføring i forskningsjournalistikk (1999).

Jens Kjeldsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen og arbeider med visuell retorikk. Han har skrevet hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Kjeldsen er norsk redaktør for tidsskriftet Rhetorica Scandinavica. Han arbeider som selvstendig kommunikasjonskonsulent.

Christian Koch er professor i retorikk ved Købehavns Universitet og har arbeidet med argumentasjonsteori, retorikkens historie, litterær virkningsestetikk, politisk debatt og politisk nyhetsformidling. Koch er forfatter/ medforfatter til bøker som Retorik der flytter stemmer (1994), Skrivehåndbogen (1997), Nyheder til at forstå (2001).

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 5. nov. 2013 12:53