Programrådenes myndighet og sammensetning

Instituttleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd ihht. administrasjonsreglementet på SV-fakultetet.

Programrådenes myndighet

Programrådet:

 • har det koordinerende ansvaret for studieprogrammet
 • inngår avtaler med emneleverandører til programmet, hvor det fremgår når emnene skal tilbys og hvordan de skal dimensjoneres for å sikre plass til programmets studenter
 • har ansvar for at studieprogrammets studenter er ivaretatt
 • har ansvar for kvalitetssikring av studieprogrammet
 • har ansvar for at internasjonalisering er ivaretatt i studieprogrammet
 • har ansvar for retningslinjer knyttet til innpassing av ekstern utdanning

Programrådsleder og programleder

Programrådets leder har ansvar for å lede programrådets arbeid og innkalle til møter.

Programleder har ansvar for den daglige driften av programmet.

Programrådsleder og programleder kan være samme person, men ikke være det.

Sammensetning av disiplinære programråd

Institutter som ønsker det, kan ha felles programråd for flere disiplinære programmer. Programrådet skal normalt ha minst fem og maksimalt ni medlemmer, og settes sammen på følgende måte: 

 • Programrådsleder, fra gruppen fast vitenskapelige ansatte ved enheten. Kan eventuelt være instituttleder, undervisningsleder eller programleder
 • Programlederne for alle program som er underlagt rådet
 • Ett eller flere medlemmer fra gruppen vitenskapelig ansatte ved enheten
 • Etter forslag fra instituttet kan det også oppnevnes ett medlem som er eksternt, for eksempel fra et samarbeidende institutt
 • Minst 2 studentrepresentanter, tilsvarende mellom 20 og 40 prosent av medlemmene

Administrativ programkoordinator/studiekonsulent er sekretær for rådet.

Funksjonstiden for programrådene bør sammenfalle med funksjonstiden for instituttstyret ved aktuelt institutt.

Sammensetning av tverrfaglige programråd

Programrådet bør normalt ikke ha mer enn 5-6 medlemmer. Programrådet skal settes sammen slik at det avspeiler fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon. Sammensetning:

 • Programrådsleder, fra gruppen fast vitenskapelig ansatte
 • 2-3 medlemmer fra gruppen vitenskapelig ansatte
 • 2 studentrepresentanter

Administrativ programkoordinator/studiekonsulent er sekretær for rådet.

Funksjonstid: Ett år for studentrepresentantene og fire år for de øvrige representantene.

Programrådsleder- og programledervervet bør kombineres. I tilfeller hvor dette ikke er naturlig, skal programleder oppnevnes som medlem.

 

Publisert 29. juni 2015 13:48 - Sist endret 4. nov. 2015 13:05