Organisasjon

Det samfunnvitenskapelige fakultet har fem institutter og to sentre. De tre søylene i virksomheten er forskning, undervisning og formidling.

Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen består av en valgt ledelse og en administrativ ledelse.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetes øverste organ, med myndighet på fullmakt fra universitetsstyret.

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige driften og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet.

Institutter og sentre

Det samfunnsvitenskapelige fakultet favner 5 institutter, to sentre og ett senter for fremragende forskning.

Organisasjonskart

Se organisasjonskart for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valg

Informasjon om valg av dekan, instituttledere og styrer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet