Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

Medlemmer

 • 11 medlemmer
 • Ledes av dekanen

Rolle og mandat

 • Fakultetets øverste organ.
 • Fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Valg til fakultetsstyret

 • Valg hvert fjerde år for faste vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt tilsatte og eksterne representanter.
 • Valg hvert år for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentrepresentantene.

Informasjons- og drøftingsmøter

 • I forkant av hvert fakultetsstyremøte avholdes informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene.
 • Styret får referatene til orientering.

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TU)

 • Fastsettes av fakultetsstyret.

 • Behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

 • Består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.