Fakultetsstyrets rolle og mandat

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ med ansvar for overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo regulerer i tillegg styrets arbeid.

Møter i fakultetsstyret er som hovedregel åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er tilstede.

Dekanen leder styret, og forbereder sakene som behandles. Fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Ansvarsområder

  • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
  • Årsplan og budsjett
  • Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg
  • Tilsettinger og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er tilsettings- eller innstillingsmyndighet
Publisert 2. jan. 2020 10:15 - Sist endret 11. mars 2020 09:54