Studentdemokrati ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentene er representert i alle styrer og råd ved fakultetet der avgjørelser som påvirker studentene tas. Ved å engasjerer deg får du god innsikt i hvordan universitetet, fakultetet og ditt institutt fungerer, og du blir en del av et spennende og utviklende miljø. Og du er med på å sette saker på dagsorden som er viktige for studenter.

Studentinnflytelse ved SV

Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har du mulighet til å engasjere deg på en rekke ulike nivåer. Som studenrepresentant har du ikke bare mulighet til å fremme saker som studentene er opptatt av, men også få verdifull styreerfaring og et stort kontaktnett ved universitetet.

På instituttnivå: Programutvalg

Alle studieretninger ved SV har egne programutvalg for studenter som er tatt opp på et bachelorprogram eller masterprogram. Som representant i et programutvalg er du bindeledd mellom studentene på ditt studieprogram og den administrative og faglige staben ved instituttet. Du har også anledning til å møte i Programrådet eller Instituttstyret, som er de øverste styrene på hvert institutt og fremme saker på vegne av studentene på ditt studieprogram. Begge styrene har representanter fra studentenes programutvalg, i tillegg til representanter fra de vitenskapelig og administrativt ansatte.

På fakultetetsnivå: Studentutvalg

Studentutvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) er det øverste studentutvalget på SV. Studentutvalget er valgt av studentene ved fakultetet, og skal ivareta studentenes interesser. SVSU har to representanter i Fakultetsstyret som som velges for ett år av gangen, samt er representert med en fast plass i Studentparlamentet, og ved NSUs Nasjonale Fagråd for Samfunnsvitenskaplige fag.

På universitetsnivå: Studentparlamentet

Det høyeste studentorganet ved UiO er Studentparlamentet. Studentparlamentets oppgave er å ivareta studentenes interesser ved å være talerør og pådriver overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo Kommune og Stortinget. Parlamentet består av 36 valgte representanter som kommer fra ulike lister som stiller til valg i mars/april hvert år. Studentparlamentet oppnevner to studentrepresentanter til å sitte i Universitetsstyret, som er UiOs øverste organ.

Rekruttering

Programutvalgene rekrutterer gjerne sine medlemmer ved allmøter for samtlige studenter på studieprogrammet, så følg med på oppslagstavler og på e-post fra instituttet. Det er programutvalgene som har ansvar for å finne og velge studentrepresentanter til styrene. Når dette er innmeldt, vil studentene få innkalling og sakspapirer til møter de skal delta på.

Publisert 23. sep. 2010 13:24 - Sist endret 6. okt. 2016 11:08