Administrasjonsreglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dette reglementet er vedtatt av Rektor ved Universitetet i Oslo 24.7.14. Oppdatering vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.9.16.

Reglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglementet, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av dekan/prodekan, Forskrift om studier og eksamener ved UiO, Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo og UiOs Normalregler for fakulteter.

§ 1 Fakultetets grunnenheter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har følgende grunnenheter:

 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Institutt for statsvitenskap
 • Psykologisk institutt
 • Sosialantropologisk institutt
 • Økonomisk institutt
 • Senter for teknologi, innovasjon og kultur
 • ARENA (Senter for europastudier)

§ 2 Fakultetets organer

Fakultetet har:

 1. Et styre
 2. En dekan
 3. En prodekan og eventuelt visedekan
 4. En fakultetsdirektør
 5. Forum for studiespørsmål
 6. Forum for forskningsspørsmål
 7. Programråd for ph.d.-programmet
 8. Et innstillings- og tilsettingsutvalg

§ 3 Fakultetsstyret

§ 3.1 Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrer eller –råd
 • Tilsettinger og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er tilsettings- eller innstillingsmyndighet

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

For øvrig skal fakultetsstyret nominere eksterne representanter til fakultetsstyret.
Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.
Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde.

§ 3.2 Sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer:

 • Dekan
 • Prodekan
 • 2 medlemmer fra vitenskapelige personale (faste)
 • 1 medlem fra vitenskapelig personale (på åremål)
 • 1 medlem fra det teknisk-administrative personale
 • 3 medlemmer fra fakultetets studenter
 • 2 eksterne medlemmer (utenfor UiO)

§ 4 Valg og funksjonstid

Valg av dekan og prodekan foretas samlet og etter reglene for elektronisk valg, forutsatt at det foreligger forslag på flere kandidatpar.

Valg av representanter til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt personale skjer etter gjeldende regler for elektronisk valg. Hvem som er valgbare går fram av UiOs valgreglement.

De to eksterne medlemmene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra (det gamle) fakultetsstyret.

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler.

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis det vitenskapelige personalet som er fast tilsatt, de teknisk-administrative tilsatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelig tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

For alle grupper velges/oppnevnes minst to vararepresentanter.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 5 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret og instrukser fra rektor og universitetsdirektøren og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 2), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.
Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan, eventuell visedekan, fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, eventuelle visedekan, fakultetsdirektør og instituttledere.
Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

§ 6 Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortreder og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen er medlem (nestleder) av fakultetsstyret, og har ut over dette nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver.

§ 7 Forum for studiespørsmål

For alle studieprogrammer på bachelor og master som leder frem til grad, skal instituttene opprette programråd som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Programråd rapporterer til instituttleder. Instituttleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd.

Programrådene skal settes sammen slik at de avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon.

Programrådene er delegert det koordinerende ansvar for sine studietilbud innenfor rammene av Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Programrådene selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan et programråd delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Forum for studiespørsmål er et rådgivende organ for studiedekanen. Det skal ivareta behov for en intern dialog om studiespørsmål.

Forumet ledes av studiedekanen og møtes etter behov. Det har lederne for studieprogrammene på bachelor og master ved fakultetet og tre studentrepresentanter som medlemmer. Studentrepresentantene og vararepresentanter oppnevnes av Studentutvalget ved fakultetet.

§ 8 Forum for forskningsspørsmål

Forum for forskningsspørsmål er et rådgivende organ for forskningsdekanen.

Formålet med forumet er å bidra til at fakultetets ambisjoner for forskningen utvikles og realiseres. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling mellom fakultetet og grunnenhetene.

Forumet skal særlig diskutere og fremme spørsmål av strategisk og tverrgående karakter. Eksempler på dette er:

 • forskningsstøtte
 • eksternfinansiering
 • internasjonalisering
 • tverrfaglighet
 • forskningsledelse
 • aktuelle forskningspolitiske spørsmål
 • innovasjonsarbeid
 • forskningsinfrastruktur

Forum for forskningsspørsmål består av:

 • en leder: Forskningsdekanen
 • en representant fra hver grunnenhet: Forskningsleder eller tilsvarende funksjon som oppnevnes av grunnenheten

§ 9 Programråd for ph.d.-programmet

Fakultetet skal ha et programråd for ph.d-programmet. Programrådet ledes av forskningsdekanen. Dekanen oppnevner medlemmene etter forslag fra enhetene. Ph.d.-kandidatene velger representanter for egen gruppe. For ph.d.-kandidatene er valgperioden ett år. Programrådet er ph.d.-programmets høyeste organ, og har ansvaret for helheten i programmet. Det er ansvarlig for faglig utviklingsarbeid og undervisning ved programmet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer.

Programrådet har i sin planlegging av virksomheten ansvar for aktivt å legge til rette for en hensiktsmessig oppgavefordeling og ressursbruk i forhold til rammebetingelsene.

Programrådet kan delegere sin myndighet i den utstrekning ikke særlige reglementsbestemmelser eller vedtak er til hinder for det.

Programrådet skal ha ansvaret for:

 • Å vedta endringer i programplanen for ph.d.-programmet
 • Å godkjenne endringer i studieplanene innenfor rammen av ph.d.-programmet, og å gi retningslinjer for godkjenning av emner fra fagmiljøene som skal inngå i de enkelte studieretningene i programmet
 • Retningslinjer knyttet til enkeltopptak (inkl. godkjenning av veiledere), studieemner, godkjenning eksterne emner, innlevering av avhandlinger, prøveforelesninger og disputaser
 • Opplegg og gjennomføring av felles undervisningstiltak innen forskerutdanningen ved fakultetet (vitenskapsteori mv.)
 • Opptak av kandidater til programmet
 • Godkjenning av individuelle studieplaner (utenom studieretningene)
 • Kvalitetssikring av programmet
 • Behandling av klagesaker.

§ 10 Innstillings- og tilsettingsutvalg

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (forkortet: tilsettingsutvalget) skal innstille og foreslå betenkninger og kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg tilsetter.

Tilsettingsutvalget skal tilsette og vedta betenkninger og kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke tilsetter.

Tilsettingsutvalget skal ha en slik sammensetning:

 • Dekan
 • To vitenskapelig tilsatte
 • En teknisk-administrativ tilsatt
 • En student

Tilsettingsutvalget utgår fra Fakultetsstyret. Dekanen leder utvalget, med prodekanen som stedfortreder. Studentrepresentanten i utvalget velges av Fakultetsstyret. Studentrepresentantene i Fakultetsstyret foreslår hvem av disse tre som skal være representant til TU. Den andre studentrepresentanten blir varamedlem til utvalget. Tilsettingsutvalget er beslutningsdyktig når tre av de fem medlemmene/vara er til stede.

Et mindretall i tilsettingsutvalget kan anke en avgjørelse inn for Fakultetsstyret.

§ 11 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen.

§ 12 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft  1.7.2014.

Publisert 15. nov. 2016 15:05 - Sist endret 7. mars 2017 12:30