Fakultetsstyrevalg ved SV-fakultetet

Valg til fakultetsstyret gjennomføres hvert fjerde år. Høsten 2019 ble det valgt nytt fakultetsstyre for perioden 2020-2023.

Valg høsten 2022

Sammensetning av styret

 • Dekan
 • Prodekan
 • To medlemmer fra vitenskapelig ansatte (faste)
 • Et medlem fra vitenskapelig ansatte (på åremål)
 • Et medlem fra teknisk-administrativt ansatte
 • Tre medlemmer fra fakultetets studenter
 • To eksterne medlemmer (utenfor UiO)

Valg av dekan og prodekan gjennomføres hvert fjerde år og følger fakultetsstyreperioden.

De to eksterne medlemmene oppnevnes av det sittende fakultetsstyret.

Valgperiode

 • Valg hvert fjerde år for faste vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt tilsatte og eksterne representanter.
 • Valg hvert år for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentrepresentantene.
 • Alle gruppene skal velge minst to vararepresentanter. 

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den gruppen du tilhører:

 • Fast vitenskapelig ansatt
 • Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Teknisk-administrativt ansatt 
 • Student 

Fremme forslag på kandidater i din gruppe

Skriftlige forslag undertegnes og sendes/leveres til valgstyret ved valgstyrets sekretær. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

 • ha tiltrådt stillingen innen valgdagene.
 • ha et tilsettingsforhold som gjelder hele valgperioden. 

For å kunne foreslå kandidater og stemme ved valget må forslagsstiller:

 • være tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling.

Kjønnsmessig balanse

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse må være oppfylt innenfor den enkelte stemmerettsgruppe som velger representanter ved et valg. Skal det velges to representanter skal begge kjønn være representert. Disse kravene gjelder også ved valg av varamedlemmer.

Gjennomføring av valg

Valget gjennomføres elektronisk.

Valgmøter og valgkomité for å finne egnede kandidater

De enkelte stemmerettsgruppene kan, om de selv ønsker det, oppnevne en egen valgkomité. Det bør i så fall skje i et valgmøte for egen gruppe. 

Fakultetets valgstyre består normalt av representanter for alle de fire stemmerettsgruppene, og kan være kontaktpersoner for å få arrangert valgmøter for egen gruppe og eventuelle suppleringsvalg.

Valgmøtene kan bare være rådgivende, med et mulig unntak for studentene. Valgmøter kan ikke avgjøre noe valg. Valgmøtet kan vedta at antallet varamedlemmer økes.

Publisert 2. sep. 2013 14:21 - Sist endret 23. nov. 2022 15:50