English version of this page

Valg av dekan og prodekan ved SV-fakultetet

Høsten 2019 skal det velges ny dekan og prodekan ved fakultetet.

Foreslå kandidater til dekan- og prodekanvalget

Du kan foreslå kandidater til dekanvalget fra nå og fram til 11. oktober 2019. Forslag sendes valgstyrets sekretær: Aud-Jorunn Sandal.

Hvem kan bli dekan og prodekan?

 • Må ha relevant bakgrunn og selv ha hatt en aktiv forskningskarriere, helst professorkompetanse
 • Kandidaten må være tilsatt i minimum 50 % fast vitenskapelig stilling og ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden

 • Evne til å samarbeide på tvers av faggrenser og med ulike personalgrupper
 • Internasjonale nettverk og evne til å profilere fakultetet utad
 • Erfaring med akademisk ledelse, personalledelse og økonomistyring
 • Erfaring med innhenting av forskningsmidler fra ulike kilder
 • Gode lederegenskaper og personlig egnethet, som initiativ, kreativitet, fleksibilitet, strategisk tenkning, resultatorientering, kommunikasjon, samarbeidsevne

Hvem kan foreslå kandidater?

 • Forslag på kandidater må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett

 • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
 • Alle forslag må være utformet slik at både dekan- og prodekanvervet er fylt når valget er gjennomført
 • Alle som har stemmerett har også rett til å foreslå kandidater
 • Man kan bare skrive under på ett forslag til samme verv

Valgkomiteen består av:

Valgkomiteens sekretær er Aud-Jorunn Sandal.

Valgkomiteens forslag

Valgkomiteen jobber frem til oktober 2019 med sin innstilling. Valgkomiteens forslag presenteres i første del av oktober 2019.
 

Stemmerett

Studenter og fast tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II har stemmerett. I tillegg har midlertidig tilsatte stemmerett dersom de på valgdagene er i et sammenhengende tilsettingsforhold på minst 50 % med en varighet på minst ett år.

Valgperiode

Valget gjennomføres i perioden 4. - 8. november.

Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik

 • Fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 53 %
 • Teknisk og administrativt tilsatte: 22 %
 • Studenter: 25 %
Emneord: valg, dekanvalg
Publisert 24. mai 2015 15:13 - Sist endret 24. aug. 2020 13:47