English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Styrets rolle

Instituttleder er leder i styret, og forbereder sakene som behandles. Administrativ leder er sekretær, men ikke styremedlem.

Alle møter i instituttstyret er normalt åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er tilstede.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Saker

De fleste sakene styret behandler er regulert i instituttets styrings- og administrasjonsreglement.

Styret behandler:

  • Årsplan og budsjett

  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet

  • Forberedende organ for ansettelser

Godkjenning av budsjett, regnskap og årsplaner er et av styrets instrumenter for å følge opp virksomheten.

Medlemmer av instituttstyret:

Faste medlemmer:

Vararepresentanter

Faste vitenskapelige ansatte:

1. vara: Thomas Espeseth

2. vara: Egil Nygaard

3. vara: Ida Stange Bernhardt

4. vara: Sverre Urnes Johnson

Midlertidig vitenskapelige ansatte:

1. vara: Ann-Cathrin Coenen

2. vara: Christian Andres Palacios Haugestad

Teknisk /administrativt ansatte:

1. vara: Gunnar Malmin

2. vara: 

Publisert 22. des. 2015 13:00 - Sist endret 25. apr. 2022 14:05