Vibeke Moe

Utdanningsleder - Psykologisk institutt
Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Vibeke Moe
English version of this page
Telefon +47 22845225
Rom S02-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sped- og småbarns psykiske helse

 • Utviklingspsykopatologi og prospektive, longitudinelle studier av barns utvikling

 • Psykisk helse blant foreldre før og etter fødsel

 • Psykoterapi med barn og familier

 • Tilknytning og samspill mellom foreldre og barn

 • Foreldre med rusproblemer og psykiske vansker

 • Barn som har blitt eksponert for rus i fosterlivet, sosioemosjonell og nevrokognitiv utvikling

Pågående prosjekt

Jeg er prosjektleder for Liten i Norge. Studien er populasjonsbasert og har et prospektivt, longitudinelt design. Målsettingen er å øke forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier og hvilke forhold, både pre- og postnatalt, som er av betydning for hvordan tidlig skjevutvikling kan komme i gang og eventuelt forebygges.

Hittil har vi samlet inn psykologiske og biologiske data fra rundt 1000 barn og deres mødre og fedre; fem ganger under svangerskapet og seks ganger frem til 3-årsalder.

Dataene har blitt innhentet ved hjelp av spørreskjemaer, biologiske prøver, testing og direkte observasjon av atferd, samt videofilming av samspill mellom mor og barn og far og barn. En 8-årsoppfølging av barna og deres foreldre er under planlegging.

Undervisning

PSYC5304 -Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier

PSYC6310 – Praktikum

PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1

PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Bakgrunn

Høyere utdanning

 • 2007: Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • 2002: Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1994: Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1985: Cand. Mag., Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Akademiske stillinger

 • 2012: Førsteamanuensis, Klinikk for barn og familier, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012-2017: Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i kombinasjon med stilling som seniorforsker, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, (RBUP), Øst og Sør

 • 2006-2012: Seniorforsker og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst & Sør

 • 2004–2006: Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2003 – 2007: Initiativtager og faglig leder av to-årig tverrfaglig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, i samarbeid med Psykologisk institutt, UiO

 • 1995-2001: PhD-stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kliniske stillinger

 • 2003–2004: Nic Waals Institutt, kombinert stilling, prosjektleder utredning av kompetansesenter Sped- og småbarns psykiske helse

 • 2002–2004: Aline spedbarnsenter/ Nic Waals Institutt, kombinert stilling som forsker og klinisk psykolog

 • 1995–2001: Aline spedbarnsenter, Psykologisk institutt, kombinert klinisk og stipendiat/ forskerstilling

 • 1994–1995: Klinisk psykolog ved Aline spedbarnsenter.

Forskningsprosjekter

2012 → : Prosjektleder for det NFR støttede (FRIMED) forskningsprosjektet med den vitenskapelige tittelen A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to18 months. Det norske navnet som brukes om studien er Liten i Norge, (LIN-studien).

2010 – 2011: Assisterende prosjektleder for LiN-studien.

2012 → : Medlem av prosjektgruppe for det NFR-støttede prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.Med den norske tittelen Oppfølging i ungdomsalder: Utvikling og hjernen, i samarbeid med  Kristine Walhovd, Egil Nygaard, Kari Slinning og Anders Fjell.

2008 –2014 : Prosjektleder ved RBUP (i samarbeid med Kristine Walhovd ved LCBC) for den NFR støttede studien Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, en oppfølgingsstudie ved  4,5 år av barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker.

2007 → : Medlem av forskergruppe for ADBB-studien med tittel: A validity study of the Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Trondheim Municipality.

2004 – 2011: Prosjektleder for NFR-støttet prosjekt om barn av mødre med rusproblemer: Children prenatally exposed to drugs: Regulational deficits and interaction difficulties during the first years of living.

1995 – 2001: Prosjektleder det NFR-støttede prosjektet A prospective, longitudinally study of children prenatally exposed to drugs. 

Doktorgradsveiledning

Siden 2006 veileder for 7 PhD-kandidater:

2011 – 2019: Hovedveileder for tre PhD-stipendiater tilknyttet Liten i Norge-studien (LiN); Cand. Psychol. Nina Sanner, Cand. Psychol Thomas Skjøthaug og Cand. Psychol. Eivor Fredriksen. Fredriksen disputerte våren 2019 med avhandlingen Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes. Skjøthaug har levert sin avhandling våren 2019.

2018 →: Medveileder for Agnes Bohne, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø, med prosjektet: Identifying cognitive factors during perinatal period related to parent-infant interaction and infant cognitive and social development.

2011 – 2014: Hovedveileder for PhD stipendiat Heidi Jacobsen som disputerte i 2014 med avhandlingen: Development and attachment in foster children at 2 and 3 years of age. Jacobsen disputerte i 2014.

2006 – 2015: Hovedveileder for to PhD-stipendiater tilknyttet prosjektet Children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems; Torill Sundet Siqveland disputerte i 2012 med avhandlingen: Children born to mothers with substance abuse problems. Mother-infant interaction during infant’s first year of life.  Kristin Økern Haabrekke disputerte i 2015 med avhandlingen: A better starting point in life – The development of children born to mothers who have received treatment for their substance abuse problems while pregnant.

Priser og verv

2017 ⇒: Styremedlem i Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH) med spesielt ansvar for internasjonale relasjoner.

2015: Undervisningsprisen på Psykologisk institutt, UiO

2013: Nominert av Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU) til styret i World Association for Infant Mental Health.

2008 – 2012: President for Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH).

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

LiN-studien startet ut som et nasjonalt samarbeid mellom alle de 4 regionsentrene for barn og unges psykiske helse og ble de første årene driftet fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst og Sør. I 2018 ble studien flyttet over til Psykologisk institutt her ved UiO hvor flere forskere fra ulike fagavdelinger nå er inkludert. 

Vi har også et samarbeid med ernæringsforskere ved Havforskningsinstituttet (HI) ledet av Dr. Marian Kjellevold. Delstudien Liten i barnehagen kom i stand som et samarbeid med forskere ved RKBU i Midt-Norge Professor May Britt Drugli som primus motor. I tillegg har vi et samarbeid med Universitetet i Tromsø og forskere tilknyttet studien Små i Nord ledet av Catharina Wang.

Av internasjonale samarbeidspartnere har særlig Dr. Richie Poulton, leder for The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, ved University of Otago, New Zealand, samt Dr. Arnold Sameroff, fra University of Michigan, USA og Dr. Antoine Guedeney ved Hôpital Bichat-Claude Bernard og Universite Denis Diderot i Paris, vært viktige i planleggingen og design av prosjektet.

Når det gjelder prosjektet Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, er det samarbeid med Professor Kristine B.Walhovd, ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved Psykologisk Institutt, Kari Slinning, Dr. psychol, ved R-BUP Øst og Sør, og Astrid Bjørnebekk, Post doc. Jeg har også samarbeidet med Kristine B.Walhovd, Kari Slinning, Egil Nygaard,og Anders Fjell, om prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi
Publisert 4. jan. 2013 09:00 - Sist endret 23. sep. 2021 14:09

Prosjekter