Liten i Norge

I Liten i Norge (LiN)-studien undersøker vi barns tidlige utviklingsveier, helt fra fosterlivet til småbarnsalderen, og nå videre inn i skolealder. Dette gir oss mulighet til å forstå hva som skjer når noen barn utvikler robust psykiske helse, mens andre barn kan streve med psykiske helseplager.

Bildet kan inneholde: ansikt, barn, ansiktsuttrykk, kinn, nese.

Om prosjektet

Over 1,000 familier spredt over hele Norge er deltagere. LiN-studien har allerede gitt ny og viktig kunnskap om temaer som fødselsdepresjon hos mødre og fedre, opplevd foreldrestress, jodmangel hos gravide og stressnivå for de minste barna i barnehagen. Nå er neste skritt å forstå mer om hvordan den tidligste fasen i livet kan ha betydning for barns mestring og utfordringer etter overgangen til skole.

Mål

Den overordnede målsetningen i Liten i Norge er å øke kunnskap om pre- og postnatale risikofaktorer for barns tidlige utvikling.

Bakgrunnen for studien er behovet for å øke forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier, hvilke forhold som er av betydning for hvordan tidlig skjevutvikling kan komme i gang og eventuelt forebygges, og hvordan enkelte barn er mer plastiske enn andre, slik at de er mer sårbare for uheldige miljøpåvirkninger, pre- og postnatalt, men samtidig kan profittere mer enn andre barn på tilretteleggelse av utviklingsfremmende forhold.

Delprosjekter

Finansiering

Liten i Norge mottok en grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd (#196156). i 2010, som gjorde det mulig å igangsette og gjennomføre forskningsprosjektet.

Videre har RBUP Øst og Sør bidratt med økonomiske midler underveis i forskningsprosjektet.

Havforskningsinstituttet er en viktig samarbeidspartner, og har bidratt med finansiering knyttet til analyser av biologiske prøver gjennom FINS-prosjektet (#900842.FINS).

Oppfølgingsstudien etter skolestart er finansiert av Åse Gruda Skar-fondet ved Psykologisk institutt ved UiO.

Samarbeid

Liten i Norge oppsto som et samarbeid mellom nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør og alle de tre andre regionale senterne for barn og unges psykiske helse.

I samarbeid med Havforskningsinstiuttet (HI) bidrar LiN også med viktig forskning knyttet til ernæring for gravide/ammende og sped- og småbarn. I 2018 flyttet Liten i Norge studien til Psykologisk institutt, og inkluderer nå flere forskere tilknyttet PSI.

Av internasjonale samarbeidspartnere har særlig Richie Poulton, leder for The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, som holder til ved University of Otago i New Zealand, samt Arnold Sameroff, fra University of Michigan i USA og Antoine Guedeney ved Hôpital Bichat-Claude Bernard og Universite Denis Diderot i Paris, vært viktige i planleggingen og design av prosjektet.

Liten i barnehagen kom i stand som et samarbeid med forskere ved RKBU i Midt-Norge. Her har May Britt Drugli vært primus motor. I tillegg har vi et samarbeid med Universitetet i Tromsø og forskere tilknyttet studien Små i Nord ledet av Catharina Wang.

Publisert 10. juli 2019 16:13 - Sist endret 21. des. 2021 13:41