Vibeke Moe

Utdanningsleder - Psykologisk institutt
Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Vibeke Moe
English version of this page
Telefon +47 22845225
Rom S02-25
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sped- og småbarns psykiske helse

 • Utviklingspsykopatologi og prospektive, longitudinelle studier av barns utvikling

 • Psykisk helse blant foreldre før og etter fødsel

 • Psykoterapi med barn og familier

 • Tilknytning og samspill mellom foreldre og barn

 • Foreldre med rusproblemer og psykiske vansker

 • Barn som har blitt eksponert for rus i fosterlivet, sosioemosjonell og nevrokognitiv utvikling

Pågående prosjekt

Jeg er prosjektleder for Liten i Norge. Studien er populasjonsbasert og har et prospektivt, longitudinelt design. Målsettingen er å øke forståelsen av hvordan barn tidlig kan komme inn på forskjellige utviklingsveier og hvilke forhold, både pre- og postnatalt, som er av betydning for hvordan tidlig skjevutvikling kan komme i gang og eventuelt forebygges.

Hittil har vi samlet inn psykologiske og biologiske data fra rundt 1000 barn og deres mødre og fedre; fem ganger under svangerskapet og seks ganger frem til 3-årsalder.

Dataene har blitt innhentet ved hjelp av spørreskjemaer, biologiske prøver, testing og direkte observasjon av atferd, samt videofilming av samspill mellom mor og barn og far og barn. En 8-årsoppfølging av barna og deres foreldre er under planlegging.

Undervisning

PSYC5304 -Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier

PSYC6310 – Praktikum

PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1

PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Bakgrunn

Høyere utdanning

 • 2007: Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • 2002: Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1994: Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1985: Cand. Mag., Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Akademiske stillinger

 • 2012: Førsteamanuensis, Klinikk for barn og familier, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012-2017: Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i kombinasjon med stilling som seniorforsker, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, (RBUP), Øst og Sør

 • 2006-2012: Seniorforsker og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst & Sør

 • 2004–2006: Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2003 – 2007: Initiativtager og faglig leder av to-årig tverrfaglig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, i samarbeid med Psykologisk institutt, UiO

 • 1995-2001: PhD-stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kliniske stillinger

 • 2003–2004: Nic Waals Institutt, kombinert stilling, prosjektleder utredning av kompetansesenter Sped- og småbarns psykiske helse

 • 2002–2004: Aline spedbarnsenter/ Nic Waals Institutt, kombinert stilling som forsker og klinisk psykolog

 • 1995–2001: Aline spedbarnsenter, Psykologisk institutt, kombinert klinisk og stipendiat/ forskerstilling

 • 1994–1995: Klinisk psykolog ved Aline spedbarnsenter.

Forskningsprosjekter

2012 → : Prosjektleder for det NFR støttede (FRIMED) forskningsprosjektet med den vitenskapelige tittelen A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to18 months. Det norske navnet som brukes om studien er Liten i Norge, (LIN-studien).

2010 – 2011: Assisterende prosjektleder for LiN-studien.

2012 → : Medlem av prosjektgruppe for det NFR-støttede prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.Med den norske tittelen Oppfølging i ungdomsalder: Utvikling og hjernen, i samarbeid med  Kristine Walhovd, Egil Nygaard, Kari Slinning og Anders Fjell.

2008 –2014 : Prosjektleder ved RBUP (i samarbeid med Kristine Walhovd ved LCBC) for den NFR støttede studien Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, en oppfølgingsstudie ved  4,5 år av barn av mødre med rusproblemer og psykiske vansker.

2007 → : Medlem av forskergruppe for ADBB-studien med tittel: A validity study of the Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Trondheim Municipality.

2004 – 2011: Prosjektleder for NFR-støttet prosjekt om barn av mødre med rusproblemer: Children prenatally exposed to drugs: Regulational deficits and interaction difficulties during the first years of living.

1995 – 2001: Prosjektleder det NFR-støttede prosjektet A prospective, longitudinally study of children prenatally exposed to drugs. 

Doktorgradsveiledning

Siden 2006 veileder for 7 PhD-kandidater:

2011 – 2019: Hovedveileder for tre PhD-stipendiater tilknyttet Liten i Norge-studien (LiN); Cand. Psychol. Nina Sanner, Cand. Psychol Thomas Skjøthaug og Cand. Psychol. Eivor Fredriksen. Fredriksen disputerte våren 2019 med avhandlingen Depressive symptoms in the transition to parenthood: Patterns, processes and child outcomes. Skjøthaug har levert sin avhandling våren 2019.

2018 →: Medveileder for Agnes Bohne, Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø, med prosjektet: Identifying cognitive factors during perinatal period related to parent-infant interaction and infant cognitive and social development.

2011 – 2014: Hovedveileder for PhD stipendiat Heidi Jacobsen som disputerte i 2014 med avhandlingen: Development and attachment in foster children at 2 and 3 years of age. Jacobsen disputerte i 2014.

2006 – 2015: Hovedveileder for to PhD-stipendiater tilknyttet prosjektet Children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems; Torill Sundet Siqveland disputerte i 2012 med avhandlingen: Children born to mothers with substance abuse problems. Mother-infant interaction during infant’s first year of life.  Kristin Økern Haabrekke disputerte i 2015 med avhandlingen: A better starting point in life – The development of children born to mothers who have received treatment for their substance abuse problems while pregnant.

Priser og verv

2017 ⇒: Styremedlem i Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH) med spesielt ansvar for internasjonale relasjoner.

2015: Undervisningsprisen på Psykologisk institutt, UiO

2013: Nominert av Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU) til styret i World Association for Infant Mental Health.

2008 – 2012: President for Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)/ Nordic Association for Infant Mental Health (NAIMH).

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

LiN-studien startet ut som et nasjonalt samarbeid mellom alle de 4 regionsentrene for barn og unges psykiske helse og ble de første årene driftet fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP, Øst og Sør. I 2018 ble studien flyttet over til Psykologisk institutt her ved UiO hvor flere forskere fra ulike fagavdelinger nå er inkludert. 

Vi har også et samarbeid med ernæringsforskere ved Havforskningsinstituttet (HI) ledet av Dr. Marian Kjellevold. Delstudien Liten i barnehagen kom i stand som et samarbeid med forskere ved RKBU i Midt-Norge Professor May Britt Drugli som primus motor. I tillegg har vi et samarbeid med Universitetet i Tromsø og forskere tilknyttet studien Små i Nord ledet av Catharina Wang.

Av internasjonale samarbeidspartnere har særlig Dr. Richie Poulton, leder for The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, ved University of Otago, New Zealand, samt Dr. Arnold Sameroff, fra University of Michigan, USA og Dr. Antoine Guedeney ved Hôpital Bichat-Claude Bernard og Universite Denis Diderot i Paris, vært viktige i planleggingen og design av prosjektet.

Når det gjelder prosjektet Neurocognitive development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: biological–social interaction effects, er det samarbeid med Professor Kristine B.Walhovd, ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved Psykologisk Institutt, Kari Slinning, Dr. psychol, ved R-BUP Øst og Sør, og Astrid Bjørnebekk, Post doc. Jeg har også samarbeidet med Kristine B.Walhovd, Kari Slinning, Egil Nygaard,og Anders Fjell, om prosjektet School - and teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Aakre, Inger; Morseth, Marianne; Dahl, Lisbeth Jane; Henjum, Sigrun; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Markhus, Maria Wik (2020). Iodine status during pregnancy and at 6 weeks, 6, 12 and 18 months post-partum. Maternal & Child Nutrition.  ISSN 1740-8695.  s 1- 10 . doi: 10.1111/mcn.13050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Brunborg, Cathrine; Siqveland, Torill Sundet & Skjelstad, Dag Vegard (2020). Bipolar offspring and mothers: interactional challenges at infant age 3 and 12 months—a developmental pathway to enhanced risk?. International journal of bipolar disorders.  ISSN 2194-7511.  8, s 1- 16 . doi: 10.1186/s40345-020-00192-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Araujo, Pedro; Kjellevold, Marian; Nerhus, Ive; Dahl, Lisbeth; Aakre, Inger; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Wik, Maria (2020). Fatty acid reference intervals in red blood cells among pregnant women in Norway–Cross sectional data from the ‘Little in Norway’ cohort. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  12(10), s 1- 16 . doi: 10.3390/nu12102950 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Rognmo, Kamilla; Braarud, Hanne Cecilie; Goksøyr, Arnold Mikal; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2020). Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  20, s 1- 14 . doi: 10.1186/s12888-020-02669-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jacobsen, Heidi; Bugge Bergsund, Hans; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2020). Foster children are at risk for developing problems in social-emotional functioning: A follow-up study at 8 years of age. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  108 . doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104603 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson & Høifødt, Ragnhild Sørensen (2020). Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  8 . doi: https://doi.org/10.1186/s40359-020-00424-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Stänicke, Erik & Moe, Vibeke (2020). Antecedents of fathers’ perception of child behavior at child age 12 months. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  41(4), s 495- 516 . doi: 10.1002/imhj.21862 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Anke, Teija Maria Saarinen; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Brunborg, Cathrine; Siqveland, Torill Sundet & Skjelstad, Dag Vegard (2019). Mothers with and without bipolar disorder and their infants: Group differences in mother-infant interaction patterns at three months postpartum. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  19:292, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12888-019-2275-4
 • Fredriksen, Eivor; Von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2019). Depressive symptom contagion in the transition to parenthood: Interparental processes and the role of partner-related attachment. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  128(5), s 397- 403 . doi: 10.1037/abn0000429 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Vibeke; Fredriksen, Eivor; Kjellevold, Marian; Dahl, Lisbeth Jane; Wik, Maria; Stormark, Kjell Morten; von Soest, Tilmann; Olafsen, Kåre Sten; Vannebo, Unni Tranås & Smith, Lars (2019). Little in Norway: a prospective longitudinal community-based cohort from pregnancy to child age 18 months. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9:e031050(12), s 1- 11 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-031050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2019). Mental health in youth prenatally exposed to opioids and poly-drugs and raised in permanent foster/adoptive homes: A prospective longitudinal study. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  140:104910, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104910 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Verpe, Hege; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas; Stormark, Kjell Morten; Søvik, Margaret Ljosnes & Skotheim, Siv (2019). Early postpartum discharge: maternal depression, breastfeeding habits and different follow-up strategies. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  33(1), s 85- 92 . doi: 10.1111/scs.12604 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wikenius, Ellen; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Heiervang, Einar & Berglund, Anders (2019). DNA methylation changes in infants between 6 and 52 weeks. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1), s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-019-54355-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wikenius, Ellen; Myhre, Anne Margrethe; Page, Christian Magnus; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Heiervang, Einar; Undlien, Dag Erik & LeBlanc, Marissa Erin (2019). Prenatal maternal depressive symptoms and infant DNA methylation: a longitudinal epigenome-wide study. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  73(4-5), s 257- 263 . doi: 10.1080/08039488.2019.1613446
 • Aakre, Inger; Wik, Maria; Kjellevold, Marian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Dahl, Lisbeth (2018). Sufficient iodine status among Norwegian toddlers 18 months of age – cross-sectional data from the Little in Norway study. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  62:1443, s 1- 9 . doi: 10.29219/fnr.v62.1443 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahl, Lisbeth; Wik, Maria; Roldan Sanchez, Perla Vanessa; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Meltzer, Helle Margrete & Kjellevold, Marian (2018). Iodine deficiency in a study population of Norwegian pregnant women - results from the Little in Norway study (LiN). Nutrients.  ISSN 2072-6643.  10(4) . doi: 10.3390/nu10040513 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  188(12), s 1682- 1693 . doi: 10.1080/03004430.2016.1278368 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haabrekke, Kristin Johanne Økern; Siqveland, Torill Sundet; Nygaard, Egil; Bjørnebekk, Astrid; Slinning, Kari; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(5), s 581- 594 . doi: 10.1002/imhj.21733 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jacobsen, Heidi; Brabrand, Hilde; Liland, Solveig Marit Mortensen; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2018). Foster parents' emotional investment and their young foster children's socio-emotional functioning. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  86, s 200- 208 . doi: 10.1016/j.childyouth.2018.01.020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jacobsen, Heidi; Vang, Kristin Alvestad; Lindahl, Karoline Mentzoni; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Quality of social interaction in foster dyads at child age 2 and 3 years. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s10578-018-0823-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Vibeke; von Soest, Tilmann; Fredriksen, Eivor; Olafsen, Kåre Sten & Smith, Lars (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9, s 1- 14 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Due-Tønnessen, Paulina; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2018). Neuroanatomical characteristics of youths with prenatal opioid and poly-drug exposure. Neurotoxicology and Teratology.  ISSN 0892-0362.  68, s 13- 26 . doi: 10.1016/j.ntt.2018.04.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  39(2), s 183- 197 . doi: 10.1002/imhj.21697 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wik, Maria; Dahl, Lisbeth; Moe, Vibeke; Abel, Marianne Hope; Brantsæter, Anne Lise; Øyen, Jannike; Meltzer, Helle Margrete; Stormark, Kjell Morten; Graff, Ingvild Eide; Smith, Lars & Kjellevold, Marian (2018). Maternal iodine status is associated with offspring language skills in infancy and toddlerhood. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  10(9) . doi: 10.3390/nu10091270 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Eivor; von Soest, Tilmann; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors.. Journal of Abnormal Psychology.  ISSN 0021-843X.  126(2), s 173- 183 . doi: 10.1037/abn0000246 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Cognitive function of youths born to mothers with opioid and poly-substance abuse problems during pregnancy. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  23(2), s 159- 187 . doi: 10.1080/09297049.2015.1092509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Vibeke; Braarud, Hanne Cecilie; Wentzel-Larsen, Tore; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Heimann, Mikael; Rostad, Anne Margrethe & Smith, Lars (2016). Precursors of social emotional functioning among full-term and preterm infants at 12 months: Early infant withdrawal behavior and symptoms of maternal depression. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  44, s 159- 168 . doi: 10.1016/j.infbeh.2016.06.012
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Behavior and attention problems in eight- year-old children with prenatal opiate and poly-substance exposure: A longitudinal study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0158054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sanner, Nina; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2016). Early identification of social-emotional problems: Applicability of the Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) at its lower age limit. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  42, s 69- 85 . doi: 10.1016/j.infbeh.2015.11.001
 • Wikenius, Ellen; Moe, Vibeke; Malde, Marian Kjellevold; Smith, Lars; Lyle, Robert; Waagbø, Rune; Page, Christian & Myhre, Anne Margrethe (2016). The association between hair cortisol and self-reported symptoms of depression in pregnant women. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0161804 Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Walhovd, Kristine B (2015). Longitudinal cognitive development of children born to mothers with opioid and polysubstance use. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  78(3), s 330- 335 . doi: 10.1038/pr.2015.95
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2015). Prospective fathers' adverse childhood experiences, pregnancy-related anxiety, and depression during pregnancy. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  36(1), s 104- 113 . doi: 10.1002/imhj.21485
 • Skjøthaug, Thomas; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2015). Prospective Fathers Adverse Childhood Experiences, Pregnancy-related Anxiety and Depression during Pregnancy.. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641. . doi: 10.1002/imhj.21485
 • Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Slinning, Kari; Nygaard, Egil; Fjell, Anders Martin; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle & Moe, Vibeke (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology.  ISSN 0887-8994.  52(3), s 326- 332.e3 . doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008
 • Bjørnebekk, Astrid; Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  24(1), s 115- 118 . doi: 10.1007/s00787-014-0625-9
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Mother–Child Interaction and Early Language Skills in Children Born to Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X. . doi: 10.1007/s10578-014-0512-0
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases.  ISSN 1055-0887.  33(2), s 114- 123 . doi: 10.1080/10550887.2014.909698
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age. Attachment & Human Development.  ISSN 1461-6734.  16(1), s 42- 57 . doi: 10.1080/14616734.2013.850102
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2014). Foster parents' state of mind with respect to attachment: Concordance with their foster children's attachment patterns at 2 and 3 years of age. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  35(4), s 297- 308 . doi: 10.1002/imhj.21447
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother-infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  37(4), s 772- 786 . doi: 10.1016/j.infbeh.2014.09.003
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2014). Longitudinal Development of Mother-Infant Interaction During the First Year of Life Among Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems and Their Infants. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  45(4), s 408- 421 . doi: 10.1007/s10578-013-0411-9
 • Skjøthaug, Thomas; Smith, Lars; Moe, Vibeke & Larsen, Tore Wentzel (2014). Prospective Fathers’ Adverse Childhood Experiences, Pregnancy-related Anxiety and Depression during Pregnancy. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  36(1) . doi: 10.1002/imhj.21485
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Heimann, Mikael (2013). Relation between social withdrawal symptoms in full-term and premature infants and depressive symptoms in mothers: A longitudinal study. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  34(6), s 532- 541 . doi: 10.1002/imhj.21414 Vis sammendrag
 • Jacobsen, Heidi; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore & Smith, Lars (2013). Cognitive development and social-emotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years of age. Child Psychiatry and Human Development.  ISSN 0009-398X.  44(5), s 666- 677 . doi: 10.1007/s10578-013-0360-3 Vis sammendrag
 • Siqveland, Torill; Olafsen, Kåre Sten & Moe, Vibeke (2013). The influence of maternal optimality and infant temperament on parenting stress at 12 months among mothers with substance abuse and psychiatric problems. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  54(5), s 353- 362 . doi: 10.1111/sjop.12063 Vis sammendrag
 • Siqveland, Torill; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2012). The impact of optimality on maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems and their infants at 3 months. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  35(1), s 60- 70 . doi: 10.1016/j.infbeh.2011.09.004 Vis sammendrag
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2011). Children of parents with substance abuse and mental health problems, In Hiram E. Fitzgerald; Kaija Puura; Mark Tomlinson & Paul Campbell (ed.),  International perspectives on children and mental health.  Praeger.  ISBN 978-0-313-38298-7.  7.  s 155 - 177 Vis sammendrag
 • Guedeney, Antoine; Moe, Vibeke; Puura, Kaija; Mäntymaa, Mirjami & Tamminen, Tuula (2010). Sosial tilbaketrekning i spedbarnsalderen, I: Vibeke Moe; Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (red.),  Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  28.  s 561 - 573
 • Moe, Vibeke; Siqveland, Torill & Slinning, Kari (2010). Barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker, I: Vibeke Moe; Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (red.),  Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  Kapittel 15.  s 303 - 322
 • Walhovd, Kristine B; Westlye, Lars Tjelta; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Due-Tønnessen, Paulina; Bjørnerud, Atle; van der Kouwe, Andre; Dale, Andreas & Fjell, Anders Martin (2010). White matter characteristics and cognition in prenatally opiate- and polysubstance-exposed children: a diffusion tensor imaging study. American Journal of Neuroradiology.  ISSN 0195-6108.  31(5), s 894- 900 . doi: 10.3174/ajnr.A1957 Vis sammendrag
 • Brean, Gro Vatne; Moe, Vibeke & Brean, Are (2009). Starten på livet - mulighetenes tid, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  9.  s 94 - 105

Se alle arbeider i Cristin

 • Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (red.) (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39071-3.  800 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barrett, Elisabeth Ovanger; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lorem, Geir F; Moe, Vibeke; Laholt, Hilde; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson & Simonsen, Britt Margareth (2019). Using Alarm Distress Baby Scale (ADBB) in well-baby clinics in Tromsø municipality.
 • Gudmundsdottir, Asta Hrund; Drozd, Filip & Moe, Vibeke (2019). Hvordan oppleves det for far når partneren har fødselsdepresjon? De største utfordringene og hjelpsomme tiltak. Vis sammendrag
 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson & Høifødt, Ragnhild Sørensen (2019). Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress.
 • Drugli, May Britt; Solheim, Elisabet; Lydersen, Stian; Moe, Vibeke; Smith, Lars & Berg-Nielsen, Turid Suzanne (2018). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare.
 • Fosse, Charlotte Moe; Drozd, Filip & Moe, Vibeke (2018). Sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Olafsen, Kåre Sten; Ulvund, Stein Erik; Torgersen, Anne Mari; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice..
 • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild & Drozd, Filip (2017). Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Vis sammendrag
 • Jacobsen, Heidi; Braband, Hilde; M. M. Liland, Solveig; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2017). This is My Baby: Association between commitment in a sample of foster parents and their early placed foster children’s socio-emotional functioning.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Moe, Vibeke & Smith, Lars (2016). Attachment and development in foster children: a prospective and longitudinal follow-up at 8 years.
 • Jacobsen, Heidi; Ivarsson, Tord; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2016). Tilknytning hos små fosterbarn: En prospektiv og longitudinell studie.
 • Moe, Vibeke; Lindberg, Astri; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2016). Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 1.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  10.  s 261 - 298
 • Moe, Vibeke; Lindberg, Astri; Moe, Rigmor Grette & Smith, Lars (2016). Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn., I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 1.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  10.  s 261 - 298
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Sanner, Nina; Fuhrmark, Catarina; Meier, Meike & Moe, Vibeke (2016). Can Screening Replace In-Depth Assessment? A Pilot Study Comparing Relational Health Screen and Parent-Child Early Relational Assessment. Vis sammendrag
 • Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2016). Opplæring i ADBB.
 • Verpe, Hege; Skotheim, Siv; Søvik, Margaret Ljosnes; Malde, Marian Kjellevold; Stormark, Kjell Morten; Vannebo, Unni Tranaas; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2016). Early discharge and follow-up strategies after childbirth.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Sveine, Anne-Brit; Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2015). Social withdrawal among infants born to mothers with substance abuse and with psychiatric problems early in pregnancy.
 • Jacobsen, Heidi; Wentzel-Larsen, Tore; Smith, Lars & Moe, Vibeke (2015). Attachment in young foster children at 2 and 3 years of age and the foster parents state of mind..
 • Moe, Vibeke (2015, 02. februar). Den lille forskeren. [Radio].  P2 NRK Radio Ekko.
 • Moe, Vibeke (2015, 01. juni). "Mobilmamma". [Radio].  P2 NRK Radio Ekko. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Braarud, Hanne Cecilie & Moe, Vibeke (2014). Evaluering av spedbarnsnettverket.
 • Fredriksen, Eivor; Siqveland, Torill; Willis, David; Condon, Marie-Celeste; Eddy, Mark; Smith, Lars; Vannebo, Unni Tranaas & Moe, Vibeke (2014). The Relational Health Screen: A new screening instrument for assessing dyadic quality in parent-child interactions.
 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems.
 • Jacobsen, Heidi; Smith, Lars; Moe, Vibeke; Ivarsson, Tord & Wentzel-Larsen, Tore (2014). Attachment security in young foster children: Continuity from 2 to 3 years of age.
 • Sanner, Nina; Brean, Gro Vatne & Moe, Vibeke (2014). Scandinavian perspectives on the DC:0-3R system. Report from the Nordic Affiliation of the Word Association of Infant Mental Health –NFSU pre-congress symposium 12th of March 2014.
 • Sanner, Nina & Moe, Vibeke (2014). Applicability of the Infant Toddler Social Emotional Assesment (ITSEA) for Assesment of 12-Month-Old Children: Some Pros, Some Cons And Some Questions.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke & Tranaas Vannebo, Unni (2013). Den norske ADBB studien.
 • Malde, MK; Markhus, MW; Dahl, L; Rasinger, J; Moe, Vibeke; Smith, L; Meltzer, HM; Spongsveen, LL; Stormark, KM & Graff, IE (2013). SEAFOOD INTAKE AND POSTPARTUM DEPRESSION. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  63, s 598- 598
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2013). Cognitive Abilities of Children Prenatally Exposed to Opiates and Polysubstances: A Longitudinal Study.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2012). Early sustained withdrawal in infants, mothers’ mental health, other risk factors, and socio- emotional outcome in infants.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Slinning, Kari; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Heimann, Mikael (2012). Sosial tilbaketrekking hos fullbårne og premature spedbarn. En longitudinell studie.
 • Siqveland, Torill & Moe, Vibeke (2012). Maternal sensitivity in mothers with substance abuse and psychiatric problems: Longitudinal development of mother-infant interaction from 3 to 12 months.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Fjell, Anders Martin (2012). Barn og gravide i LAR :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(11), s 1119- 1121
 • Braarud, Hanne Cecilie; Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Guedeney, Antoine; Smith, Lars & Vannebo, Unni Tranaas (2011). Sustained withdrawal at 3-, 6-, 9- and 12 months: A analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Baby Scale.
 • Braarud, Hanne Cecilie; Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Vannebo, Unni Tranaas (2010). Sustained withdrawal in infants- An early warning signal of trauma in the caregiving system.
 • Heimann, Mikael; Moe, Vibeke; Vannebo, Unni Tranaas; Slinning, Kari; Braarud, Hanne Cecilie; Guedeney, Antoine & Smith, Lars (2010). Sustained withdrawal at 3-, 6-, and 9-months: A first analysis of a Norwegian validation study of the Alarm Distress Baby Scale.
 • Moe, Vibeke; Brean, Gro Vatne; Siqveland, Torill & Haabrekke, Kristin Johanne (2010). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers' role in treatment?.
 • Moe, Vibeke; Moe, Rigmor Grette; Olafsen, Kåre Sten & Vatne Brean, Gro (2010). Experience with the use of DC 0-3R in clinical settings in Norway: The need for further discussion and clarification of some of the diagnostic categories.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Fjell, Anders Martin & Smith, Lars (2010). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects.
 • Walhovd, Kristine B; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Sigveland, Torill; Fjell, Anders M; Bjørnebekk, Astrid & Smith, Lars (2009). Effects of prenatal opiate exposure on brain development - a call for attention. Nature Reviews Neuroscience.  ISSN 1471-003X.  10(5), s 390- 390 . doi: 10.1038/nrn2598-c1
 • Jørgensen, Liv & Moe, Vibeke (2008, 18. oktober). Mors rus endrer barnets hjerne. [Internett].  forskning.no.
 • Moe, Vibeke; Smith, Lars & Braarud, Hanne Cecilie (2008). The relation between a cumulative optimality index and the quality of mother-infant interaction at age 3 months: Mothers with or without a history of substance abuse and mental health problems.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 09:00 - Sist endret 9. jan. 2020 09:48

Prosjekter