English version of this page

Prosess og utfall i psykoterapi

"Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi" undersøker effektiviteten av psykoterapi i norske poliklinikker. Pasienter med problemer av ulik alvorlighetsgrad får psykoterapi med varierende lengde. Prosjektet undersøker endring, både type, omfang og hvordan endring skjer.

Figuren viser hvordan pasienter med ulik alvorlighetsgrad i symptomtrykk endrer seg med ulik terapilengde. Høyt utgangspunkt = høyt lidelsestrykk.Ved terapislutt er det ingen forskjell mellom gruppene mht symptomtrykk, bare antall timer i psykoterapi (Monsen et al. 2008).

Om prosjektet

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom fire forskergrupper for å utvikle et stort paraplyprosjekt innen forskning over prosess og utfall for psykoterapi. Prosjektet omfattet 8 delsentre med til sammen 370 pasienter fordelt på 89 psykoterapeuter.

Mål

I prosjektet er det lagt til rette for en rekke problemstillinger. Med utgangspunkt i hovedtendensene innen psykoterapiforskning er følgende overordnede problemstillinger vektlagt:

  • Betydning av terapeutfaktorer for utfall: bl.a. erfaring, kompetanse, modellegenskaper, interpersonlig stil og evne til å etablere en terapeutisk relasjon.

  • Betydning av pasientfaktorer for utfall: bl.a. personlighetsforstyrrelser, grad av psykopatologi, komorbiditet, egoressurser, motivasjon og sosioøkonomisk status.

  • Betydning av kongruens mellom terapeut- og pasientegenskaper for prosess og utfall: bl.a likhet/forskjell mht. alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, sivilstatus, livsfase og utvalgte psykologisk variabler (verdier, selvbilde, foreldrerelasjoner).

  • Studere sammenheng mellom terapeutiske allianse, egenskaper ved den terapeutiske prosess og utfall.

  • Identifisere og analysere unike hendelser i terapien ("change events") som pasient og/eller terapeut identifiserer som viktige/helt avgjørende for oppnådd forandring.

I tillegg kan forskere utforme egne problemstillinger med utgangspunkt i de foreliggende data og søke om tilgang på disse.

Resultater

Ferdigstilte doktorgrader og post-doc, doktorgradsprosjekter under arbeid og studentstipend 

Publisert 14. des. 2010 16:06 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10