Selvbilde og endring i terapi

Selvbilde og alvorlighetsgrad av psykiske forstyrrelser

Analyse av pasienters selvbildeprofiler ga tre tydelige profiltyper i utvalget: pasienter med et

a. kritisk og anklagende forhold til seg selv
b. sterk grad av selvkontroll
c. aksepterende og anerkjennende forhold til seg

Pasientgruppe a hadde høyere grad av psykiske problemer (symptomer, interpersonlige problemer og personlighetsforstyrrelser), pasientgruppe b noe mindre alvorlig problematikk og pasiengruppe c hadde mer avgrenset, og enda mindre alvorlig, problematikk.

Se publikasjon nr. 14.
Monsen, J.T., von der Lippe, A.L., Havik,O.E., Halvorsen, M. & Eilertsen, D.E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and non-clinical sample. Journal of Personality Assessment., 88, 235-245

Selvbilde og endring i psykoterapi

Pasienter med disse ulike selvbildetypene synes også å ha forskjellig endringsforløp i terapi. Resultatene viser at pasienter med et kritisk og anklagende forhold til seg selv (type a) endrer seg mer enn pasienter med mindre alvorlig selvbildeproblematikk. En viktig faktor her er at de dårligste pasientene fikk behandling over relativt lang tid (gjennomsnitt 40 timer).

Pasienter med et aksepterende og anerkjennende forhold til seg selv (type c) synes å ha god prognose for endring gjennom relativt korte terapier.

Generelt viser resultatene en endring i retning av et mer positivt og anerkjennende selvbilde, og at disse endringene holder seg stabile to år etter terapislutt.

Andre egenskaper ved pasienten, som kjønn, alder, varighet av problemer, sosiale relasjoner, og forventning om endring, synes å forklare lite med hensyn til endring av selvbilde under terapi. Resultatene kan imidlertid tyde på at større symptombelastning ved terapistart, høyere forventinger om endring, og det å være kvinne, kan være relatert til større endringer i selvbilde under terapi.

Se publikasjon nr. 12 og nr. 13.
Halvorsen, M. S. (2006). Self-Image and Psychotherapy: Measurement, Predictor, and Outcome Issues. Doctoral thesis, University of Oslo, Norway.

Halvorsen, M.S. & Monsen, J.T. (2007). Self-image as a moderator of change in psychotherapy. Psychotherapy Research ,17,205-217
 

Publisert 14. des. 2010 16:09