Terapeutfaktorer og prosess

Terapeutegenskaper og terapeutintervensjoner

Terapeuter som opplevde god foreldreomsorg brukte tolkninger i mindre grad. Terapeuter som hadde mer negative introjekter (selvbilde) brukte mer tolkninger.

Pasienters egenskaper før terapi hadde ikke innflytelse på terapeutens bruk av tolkning.

Bedre foreldreomsorg og mindre negative introjekter var assosiert med positivt resultat for pasienter mht å redusere deres bruk av umodne forsvarsmekanismer.

Se publikasjon nr.7:
Hersoug, A. G. (2004). Assessment of therapists’ and patients’ personality: Relationship to therapeutic technique and outcome in brief dynamic psychotherapy. Journal of Personality Assessment, 83 (3), 191-200.

Terapeutegenskaper og mulige påvirkninger av prosess- og utfall

Fra samarbeidsprosjektet mellom NMSPOP og ISDP (the International Study of the Development of Psychotherapists) har vi følgende funn:

1. Det er relativt stor forskjell mellom terapeuter i forhold til i hvilken grad de klarer å etablere en god arbeidsallianse med sine pasienter. Denne terapeutforskjellen kan langt på vei forklares av terapeutenes egne rapporter om deres oppfatning av egne ferdigheter, interpersonlige stil, og særlig opplevelsen av ulike vanskeligheter i terapisituasjonen med pasienter.
2. Vanskeligheter kalt Professional Self-Doubt viste seg å påvirke pasientvurdert allianse positivt, mens en annen type vanskeligheter, kalt Negative Personal Reaction, hadde en negativ innflytelse på pasientens opplevelse av alliansen. Med andre ord, dess mer terapeuter oppgir at de tviler på sin egen kompetanse eller om de har positiv innvirkning på sine pasienter, dess høyere allianseskårer oppnår de fra sine pasienter, mens dess mer vansker de har med å like, respektere eller følelsesmessig tåle pasientene, dess lavere vurderer pasientene deres den tidlige alliansen.
3. I tillegg viser foreløpige analyser at noen av disse selvrapporterte terapeutmålene har betydning for endring i symptomtrykk, global tilpasning (GAF) grad av interpersonlige problemer hos pasientene gjennom og etter terapiforløpet.

Se publikasjon nr. 21.
Nissen Lie, H., Monsen, J.T. & Rønnestad, H. (2010) Therapist predictors of early patient rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research, doi: 10.1080/10503307.2010.497633
 

Publisert 14. des. 2010 16:09