Affektbevissthet

Affektintegrasjon og refleksiv funksjon

Flere terapimodeller vektlegger betydningen av affekt-regulering, -modulering eller integrasjon av følelser for refleksiv funksjon og endring i terapi. Det eksisterer imidlertid flere uklarheter med hensyn til forståelse og operasjonalisering av fenomenet affektintegrasjon, spesielt gjelder dette underliggende mekanismer, betydningen av kvalitativt ulike følelsestilstander, samt etablering av operasjonaliserte kriterier for å kunne måle et slikt fenomen.

Begrepene affektbevissthet og mentalisering diskuteres og anvendes i forsøk på å klargjøre hvilken betydning affektintegrasjon på ulike nivåer kan ha for refleksiv funksjon og endring i terapi.

Se manuskript innsendt med henblikk på publisering nr. 1
Solbakken,O.A., Hansen, R.S, Havik, O.E & Monsen, J.T. (2010).

Empirisk validering av Affektbevissthetsbegrepet

Affektbevissthetsintervjuer, samt observatør- og selvutfylte psykopatologimål fra 155 pasienter ble analysert.

En faktorstruktur for affektbevissthet ble avdekket som indikerte høyere dimensjonalitet for ubehagelige følelser enn for behagelige og der de 9 teoretisk spesifiserte affektene ble identifisert som distinkte faktorer.

De ulike nivåer av affektbevissthetsskårer var konsistent og robust relatert til generelle mål på psykisk helse, videre var bevissthet om bestemte følelser systematisk og predikerbart relatert til ulike spesifikke typer interpersonlige problemer.

Se publikasjon nr 22.
Solbakken,O.A., Hansen, R.S, Havik, O.E & Monsen, J.T. (In press). Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment.
 

Publisert 14. des. 2010 16:11