Foreløpige analyser av effektivitet

Gjennomføring

Av de 370 pasiententene som ble inkludert, avsluttet 86% etter felles avtale med terapeut. Av de 14% som sluttet uten slik felles avtale, ble kun 9 % ble klassifisert som ikke gjennomførte behandlinger (sluttet uten felles avtale med terapeut og hadde mindre enn 20 timers behandling).

Varighet

Det var stor spredning mht terapidose (1-364 timer), totalgjennomsnittet var 52 timer, eller 21 måneder (median = 35 timer, 14mndr.). De fleste (72%) hadde mindre enn 50 behandlingstimer.

Observatør-bedømte endringer

Forekomsten av symptomdiagnoser ble redusert fra 89 – 59 % ved avslutning og ved oppfølging 2 år etter terapi var dette statistisk sett stabilt (46%). Forekomsten av personlighetsforstyrrelser (PF) var 48% ved inntak, 30% ved avslutning og 24% ved oppfølging. Av de 175 som hadde en eller flere PF ved terapistart ble forekomsten redusert med 45 prosentpoeng ved terapislutt og med 57 prosentpoeng ved oppfølging (fra 100-43%). Global tilpasning (GAF). Endring i global tilpasningsevne var stor ved terapislutt, økte også signifikant etter behandling til et nivå som beskrives som: ”Noen milde symptomer eller noen vanskeligheter i sosial, yrkesmessig eller skole sammenheng, men fungerer generelt godt”.

Endringer i selv-rapporterte interpersonlige problemer og symptomer:

Gjennomsnittsnivået for hele utvalget ble redusert med middels store effektstørrelser på begge målene og endringene var stabile 2 år etter terapislutt. 50-55% av pasientene viste en pålitelig positiv endring. De som ikke gjennomførte behandlingen endret seg ikke på noen av målene.
 

Publisert 14. des. 2010 16:09 - Sist endret 7. nov. 2012 10:33