Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble behandlet i programrådet for ph.d. 30. september 2021. Kvalitetssystemet er basert på det sentrale kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo og består av fire elementer:

  • Jevnlig overvåkning av utdanningstilbudet
  • Periodisk evaluering av program
  • Evaluering av opplæringsdelen
  • Evaluering av avhandlingsarbeidet
Kvalitetsystem ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Hva /element Hvor ofte Hvordan Ansvar Behandling av resultatene Overordnet ansvarlig
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeidet
(jevnlig overvåkning av utdanningstilbudet)
Hvert år / jevnlig

Emneevalueringer av alle emner etter gjennomføring

Emnetilbyder

 

 

Programrådet fak/ forum på institutt/enhet*: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/ vedtas

Dekan

Årlig rapport fra fremdriftsrapportering per studieretning

Leder per studieretning Programrådet fak: forum på institutt*: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/ vedtas
Dialogmøter (hvert 2. år) Forskningsdekan Referat til programrådet fak. Eventuelle tiltak diskuteres/ vedtas
Kandidatundersøkelser (sporadisk) Forskningsdekan Referat til programrådet fak. Eventuelle tiltak diskuteres/ vedtas
Periodisk evaluering av program Hvert 6. år Egenevaluering eller internevaluering Forskningsdekan Programrådet fak. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/ vedtas Forskningsdekan
Eksternevaluering / evalueringspanel Forskningsdekan Programrådet fak. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/ vedtas Forskningsdekan
Evaluering av opplæringsdelen Hvert 3. år Rapportering per studieretning etter felles mal** Leder per studieretning Resultat presenteres for forum på institutt /enhet* og programrådet fak. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres Forskningsdekan
Evaluering av avhandlingsarbeidet Hvert 3. år Rapportering per studieretning etter felles mal*** Leder per studieretning Resultat presenteres for forum på institutt/enhet*/fak. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres

Forskningsdekan

 

 

 

*Instituttene selv velger i hvilket forum ph.d.-sakene skal behandles så lenge det oppfyller kravene i kvalitetssystemet. Enhetene må påse at de oppfyller formuleringen «Det skal finnes møteplasser og arenaer der representanter for vitenskapelig ansatte, studenter/ph.d.- kandidater, administrasjon og ledelse i felleskap kan identifisere utfordringer og muligheter i oppfølgingsarbeidet og dele kunnskap og erfaringer.»

Resultatene av oppfølging skal dokumenteres.

***Mal for evaluering av opplæringsdelen

***Mal for evaluering av avhandlingsarbeidet

Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 25. nov. 2021 13:45