Evaluering av avhandlingsarbeidet

Hyppighet: Hvert 3. år

Gjennomføring/Hvilket materiale: Rapportering per studieretning etter felles mal**

Ansvarlig for gjennomføring: Leder per studieretning

Behandling av resultatene: Resultat presenters for programrådet. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres.

Ansvarlig for oppfølgingen: Forskningsdekan

 

** Opplever kandidater, veiledere og studieretningsansvarlige opplegget for avhandlingsarbeidet som tilfredsstillende ut fra følgende kriterier: 

  • Er veiledningstilbudet godt? (Målt i omfang, opplæring/erfaringsutveksling mellom veiledere, struktur osv.)
  • Godt faglig miljø, godt arbeids-/læringsmiljø (kvalitet, relevans, pliktarbeid inkl. undervisningsforpliktelser)
  • Er hver enkelt kandidats fremdrift sikret godt nok? (milepæler, krav/forventninger, prosjektstøtte, kommer kandidatene tidlig nok i gang med avhandlingsarbeidet osv).
  • Er opplæringsdel tilpasset/relevant for avhandlingsarbeidet?
  • På bakgrunn av innhentet dokumentasjon hva vurderer studieretningen som relevante tiltak for neste treårsperiode?

Studieretningen baserer rapporten på informasjon fremkommet f.eks i:

  • Fremdriftsrapporter og eventuelle rapporter fra midtveisevalueringer
  • Kandidatundersøkelser
  • Diskusjoner i dialogmøter, programråd el.l.
  • Egenevalueringer
Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 30. nov. 2016 09:23