English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Vår forskerutdanning i samfunnsvitenskap er en utdanning av høy internasjonal kvalitet, som kvalifiserer deg for en videre akademisk karriere eller for andre yrker med høye krav til kompetanse og ferdigheter.

Fakultetet har 5000 studenter og omkring 500 ansatte. Det består av fem institutter for disiplinene psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi. Fakultetet huser også to forskningssentre og et senter for fremragende forskning: ARENA senter for europaforskning; TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur og ESOP Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling.

Fakultetets særlige styrke er samfunnsvitenskapelig grunnforskning, faglig bredde, og solid disiplinær forankring.

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet består av et selvstendig forskningsarbeid med en doktoravhandling og en opplæringsdel. Programmet gjennomføres på 3 år totalt og opplæringsdelen utgjør 6-9 måneders arbeid.

Opplæringsprogrammet består av obligatoriske og valgfrie kurs og aktiv deltakelse på seminarer og konferanser.

Gjennomføring av programmet krever integrering og deltakelse i et aktivt forskningsmiljø, samarbeid med andre forskere og tilknytning til relevante forskernettverk nasjonalt og internasjonalt.

Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er organisert i ett ph.d.-program, men fakultetets syv studieretninger har ansvar for oppfølgingen og det faglig tilbudet til ph.d.-kandidatene.

Velg en av våre syv studieretninger:

Psykologi

Vi kan tilby:

Forskerutdanningen i psykologi gir en utdanning av høy internasjonal kvalitet som kvalifiserer for ledende arbeid i næringsliv, offentlig forvaltning, utdanning og forskningsinstitusjoner. Våre kandidater har evnen til å tenke kritisk, analysere komplekse og utfordrende spørsmål, å kommunisere godt og har erfaring med teamarbeid.

Ved Psykologisk institutt utføres fremragende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Hvis du er ambisiøs, nysgjerrig, interessert i å lære nye ting, ikke redd for å jobbe hardt og liker å jobbe i team, bør du vurdere å ta en doktorgrad.

Doktorgradsperioden vil gi deg muligheten til å utfordre deg selv, til å utforske og lære nye ting sammen med kolleger.

Med en doktorgrad vil du være et svært godt kvalifisert til arbeid hvor det kreves at du er selvstendig, analytisk og produktiv. Gjennom doktorgradsarbeidet får du trening i å se ting fra forskjellige perspektiver og å fullføre komplekse prosjekter og prosesser.

Vi krever:

Les mer under søknad og opptak.

Samfunnsgeografi

Vi kan tilby:

 • Meget dyktige forskere
 • Veiledere med stor erfaring
 • Tilbyr spesialisering på felt som er svakt utviklet i andre samfunnsfag
 • Et godt sosialt miljø blant ph.d.-studentene
 • Samarbeid med sosiologi ved ISS og våre partnere i den norske forskerskolen for geografi gir tilgang til ekstern kompetanse, inkludert ph.d.-kurs

Vi krever:

Samfunnsøkonomi

Vi kan tilby:

 • Det ledende miljøet i samfunnsøkonomi i Norge, med forskere i verdensklasse innenfor både mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri
 • Et stort miljø med ph.d.-studenter, med stor faglig aktivitet og godt samhold
 • Veiledere med stor erfaring
 • En stor portefølje av ph.d.-kurs

Vi krever:

Sosialantropologi

Vi kan tilby:

Sosialantropologisk institutt har siden etableringen i 1964 utviklet seg til et av Europas ledende institutter for antropologi. Vi er det største miljøet for antropologisk forskning i Norge og våre forskere har et bredt internasjonalt kontaktnett. Som PhD student ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo blir du del av et svært aktivt forskningsmiljø som er med på å utforme fagets fremtid. Flere av forskerne ved SAI benytter antropologiens unike tilnærming til studie av samfunn til å skape ny forståelse av utfordringer som klima, teknologi, konflikter og kultur.

Vi krever:

Les mer under søknad og opptak.

Sosiologi

Vi kan tilby:

 • Tilknytning til et meget sterkt sosiologisk fagmiljø med forskere som er i front internasjonalt på en rekke områder
 • Et forskningsmiljø med meget stor tematisk og metodologisk bredde
 • Et både faglig og sosialt meget godt stipendiatmiljø
 • Veiledning og seminarer som gir god oppfølging av avhandlingsarbeidet
 • Interne kurs i teori og metode samt gode muligheter for å innpasse eksterne (gjerne utenlandske) kurs

Vi krever:

Statsvitenskap

Vi kan tilby:

 • Det fremste statsvitenskapelige miljøet i Norge, med ledende forskere og erfarne veiledere innenfor alle fagets retninger – internasjonal politikk, sammenlignende politikk, politisk teori og offentlig politikk og administrasjon
 • Gode muligheter til å balansere spesialisering med evne til å relatere din forskning til grunnleggende statsvitenskapelige problemstillinger
 • Instituttets omfattende undervisningsaktivitet, på bachelor-, master-, ph.d.- og etter- og videreutdanningsnivå (til sammen ca 1.100 studenter), gir et levende fagmiljø og gode muligheter til å få relevant undervisningserfaring
 • Et stort miljø med ph.d.-kandidater, med stor faglig aktivitet og godt samhold
 • Ph.d.-kurs i teori og metode, ferdighetsorienterte kurs og seminarer, og forskningsseminarer med gode muligheter til å presentere og få tilbakemeldinger på egne arbeider
 • Nyte godt av å kunne delta i alle faglige og faglig-sosiale aktiviteter som skjer på og i tilknytning til landets største universitet

Vi krever:

Teknologi, innovasjon og kultur

Vi kan tilby:

 • Tverrfaglig forskningsmiljø i vekst
 • Dynamisk senter med høy prosjektaktivitet
 • Nasjonale og internasjonale nettverk både innenfor innovasjon og Teknologi- og vitenskapsstudier

Vi krever:


 

Søk opptak

Dersom du ønsker å søke på en ledig stipendiatstilling eller søke opptak med finansiering fra en ekstern arbeidsgiver, kreves det at:

 • du har gode resultater og god gjennomføringsevne på en mastergrad i et relevant fag
 • du lager en beskrivelse av prosjektet ditt etter de normer som gjelder
 • ditt selvstendige ph.d.-prosjekt har relevans for fakultetets forskningsvirksomhet

Flesteparten av våre ph.d.-kandidater er tilsatt i 3-4-årig stipendiatstilling. Halvparten av kandidatene har arbeidsplass ved et av fakultetets institutter/sentre og halvparten ved et eksternt forskningsinstitutt eller en høgskole.

Søknad og opptak

Nettverk og fagmiljø

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det ca. 300 ph.d.-kandidater. Alle kandidatene knyttes til aktive forskermiljøer og deltar på interne og internasjonale forskerkurs.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Støtte og finansiering av utenlandsopphold

Jobbmuligheter etter ph.d.

En ph.d.-grad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir deg muligheter til en videre karriere som forsker, eller for en annen karriere der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse. Hovedvekten av våre ferdige ph.d.-kandidater har jobb innen forskning/utvikling i offentlig sektor. Arbeidsoppgavene kan omfatte: forskning, faglig ledelse, analyse, prosjektarbeid, rådgivning, pasientbehandling (psykologer), veiledning, undervisning eller annet pedagogisk arbeid

  Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg kompetanse som:

  • evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
  • skriftlig og muntlig formidling
  • evne til analytisk tenkning og til å tenke resultat- og løsningsorientert
  • prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
  • evne til å se nye muligheter og perspektiver
  • evne til å arbeide med komplekse faglige spørsmål

  Hvor kan jeg få jobb?

  Ferdige kandidater fra SV-fakultetet jobber blant annet ved:

  • Institutt for samfunnsforskning
  • Arbeidsforskningsinstituttet
  • Statistisk sentralbyrå
  • Norges Bank
  • Helse Sør-Øst
  • PRIO (Fredsforskningsinstituttet)
  • NOVA (Velferdsforskningsinstituttet)
  • OsloMet
  Publisert 10. nov. 2016 13:53 - Sist endret 31. okt. 2019 14:10