Evaluering av opplæringsdelen

Hyppighet: Hvert 3. år

Gjennomføring/Hvilket materiale: Rapportering per studieretning etter felles mal*

Ansvarlig for gjennomføring: Leder per studieretning

Behandling av resultatene: Resultat presenters for programrådet. Eventuelle forslag til tiltak diskuteres.

Ansvarlig for oppfølgingen: Forskningsdekan

 

* Opplever kandidater, veiledere og studieretningsansvarlige opplæringsdelen som tilfredsstillende ut fra følgende kriterier:

 • Tilbud av teori- og metodekurs
 • Tilbud av kurs med relevans og kobling til avhandlingsarbeidet
 • Tilbud av ikke-faglige kurs: Prosjektstyring, formidling, karriereplanlegging
 • Kvalitet i kurstilbudet
  • Hvordan er faglig kvalitet i enkeltkurs inkludert relevante undervisnings- og vurderingsformer?
  • Forutsigbarhet: Gir tilbudet kandidatene mulighet for å planlegge?
  • Relevans: Opplever kandidatene at de finner rett kurs til rett tid?
 • Er tilbudet hensiktsmessig organisert: Erfaringsutveksling, samarbeid, arbeidsdeling
 • Er det samsvar mellom kurstilbudet og Læringsutbyttebeskrivelser (LUB)?
 • På bakgrunn av innhentet dokumentasjon hva vurderer studieretningen som relevante tiltak for neste treårsperiode?

Studieretningen baserer rapporten på informasjon fremkommet f.eks i:

 • Fremdriftsrapporter og eventuelle rapporter fra midtveisevalueringer
 • Kandidatundersøkelser
 • Diskusjoner i dialogmøter, programråd el.l.
 • Egenevalueringer

 

Publisert 30. nov. 2016 09:23