The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS) – The Development of Clinical Knowledge and Skills

En nordisk studie av læring og veiledning i psykoterapi. Vi studerer opplæring ved psykologutdanningen ved Universitetet i Oslo og deltar i den internasjonale opplæringsstudien SPRISTAD ved Society for Psychotherapy Research. 

Bakgrunn og formål

NORTRAS er en komparativ, longitudinell studie av studentopplæring og -terapier på tvers av flere nordiske universiteter. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om forhold som er av betydning for opplæring og utøvelse av effektiv psykoterapi. Utvikling av begrepet klinisk kompetanse er et overordnet formål. Ambisjonen er å få et nyansert bilde av terapiopplæringen og det psykoterapeutiske arbeidet fra start til mål, innenfor ulike faglige terapitradisjoner. Økt kunnskap om opplæring av terapi vil bidra til å bedre kvaliteten på læringsprogrammene, som i sin tur vil sikre den profesjonelle kvaliteten og komme klienter til nytte. Psykologer har et bredt nedslagsfelt, og optimalisering av psykologutdanningen vil derfor ha stor samfunnsmessig betydning.

Metode

Forskningsspørsmålene blir besvart ved bruk av flere kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Datamaterialet består av videopptak av terapitimer og gruppeveiledning ved universitetsklinikkene samt selvutfyllingsskjemaer. Ny videoteknologi ved universitetsklinikkene gjør det mulig å utføre systematiske dybdeanalyser av behandlingsforløp og tilknyttede veiledningstimer. Kombinasjonen av videodata, spørreskjemaer og med mulighet også for intervjudata muliggjør analyser fra flere perspektiver, inkludert deltakernes erfaringer, tanker, følelser og intensjoner, så vel som deres atferd og relasjonsstil.

Samarbeid med andre forskergrupper

Per i dag har datainnsamlingen begynt ved Universitetet i Oslo. Styringsgruppen arbeider for å utvide datainnsamlingen til andre universiteter i Norden, i første omgang ved Stockholms universitet. Flere universiteter kan komme til å delta på et senere tidspunkt. NORTRAS-studien samarbeider i tillegg med fire andre forskergrupper:

  • The Society for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD). Dette innebærer at SPRISTAD-spørreskjemaene inngår som del av NORTRAS-studien. Spørreskjemaene omhandler oppvekstforhold og annen tidligere bakgrunn før utdanningen starter, i tillegg til synspunkter på og erfaringer og opplevelser i nåværende opplæring.
  • Studien Becoming a Psychologist. Hvis det er slik at deltakere i NORTRAS også deltar i studien Becoming a Psychologist, kan prosjektledelsen forespørre disse deltakerne om å få kopi av innsamlede data i Becoming a Psychologist-studien. Det forutsetter at deltakerne allerede på forhånd har gitt tillatelse til å bli forespurt om dette. Kopiering vil eventuelt først skje etter at deltakeren på det aktuelle tidspunktet gir samtykke til slik kopiering av data. Dersom NORTRAS-studien får tilgang også til disse dataene, er det mulig å analysere sentrale trekk ved en students utviklingsprosess gjennom hele det seksårige profesjonsutdannings-løpet.
  • Forskergruppen ved Kama Muta Lab på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, som spesielt utforsker betydningen av følelsen «å bli berørt» (på sanskrit «kama muta»). Spørreskjemaet omhandler om denne følelsen er til stede i terapitimene.
  • En mindre spørreskjemastudie forankret i San Francisco Psychotherapy Group. Bare klienter besvarer disse spørreskjemaene som omhandler klienters negative reaksjoner på terapeutatferd.

Personvern

Studien er godkjent av personvernombudet ved UiO. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Under "Deltakere" (i høyre kolonne på denne nettsiden) vil det fremgå hvem som til enhver tid er prosjektledere og hvem som inngår i forskergruppen, altså forskere, ansvarlige for datahåndteringen og forskningsassistenter. Mer informasjon om personvern finner du i samtykkeskjemaet.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Universitetet i Oslo (UiO) ved Psykologisk institutt er hovedansvarlig institusjon for prosjektet. Forskningsleder er Hanne Strømme, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, og nestleder er professor Hanne Weie Oddli, samme sted. Prosjektet ledes av en styringsgruppe med forskere fra flere universiteter: Professor Stephan Hau (Stockholms universitet), førsteamanuensis Errki Heinonen (UiO) og universitetslektor Jan Nielsen (Københavns Universitet).

Publikasjoner

Oddli, H. W., Heinonen, E., Hau, S., Nielsen, J., Esterhazy, R., Hoff, C. H., & Strømme, H. (2021). Learning Processes and Acquisition of Knowledge and Skills in Training and Supervision of Psychotherapy and Counselling: A Study Protocol for a Scoping Review. Frontiers in psychology12, 718314. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718314

 

 

Publisert 9. aug. 2017 13:25 - Sist endret 24. okt. 2022 11:29