English version of this page

The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS)

En nordisk studie av læring og veiledning i psykoterapi. Vi studerer opplæring ved psykologutdanningen ved fem universiteter i Danmark, Sverige og Norge, og deltar i den internasjonale opplæringsstudien SPRISTAD ved Society for Psychotherapy Research.

Bakgrunn og formål

NORTRAS er en komparativ, longitudinell studie av studentopplæring og -terapier på tvers av flere nordiske universiteter. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om forhold som er av betydning for opplæring og utøvelse av effektiv psykoterapi. Utvikling av begrepet klinisk kompetanse er et overordnet formål. Ambisjonen er å få et nyansert bilde av terapiopplæringen og det psykoterapeutiske arbeidet fra start til mål, innenfor ulike faglige terapitradisjoner. Økt kunnskap om opplæring av terapi vil bidra til å bedre kvaliteten på læringsprogrammene, som i sin tur vil sikre den profesjonelle kvaliteten og komme klienter til nytte. Psykologer har et bredt nedslagsfelt, og optimalisering av psykologutdanningen vil derfor ha stor samfunnsmessig betydning.

Metode

Forskningsspørsmålene vil bli besvart ved bruk av en rekke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Datamaterialet består av videopptak av terapitimer og gruppeveiledning ved universitetsklinikkene, samt selvutfyllingsskjemaer og intervjuer av deltakerne. Ny videoteknologi ved universitetsklinikkene gjør det mulig å utføre systematiske dybdeanalyser av behandlingsforløp og tilknyttede veiledningstimer. Kombinasjonen av videodata, spørreskjemaer og intervjudata muliggjør analyser fra flere perspektiver, inkludert deltakernes erfaringer, tanker, følelser og intensjoner, så vel som deres atferd og relasjonsstil.

Samarbeid med andre forskergrupper

Per i dag har datainnsamlingen begynt ved Universitetet i Oslo, og det er planer om å starte også ved Stockholms universitet og Universitetet i København. Flere universiteter kan komme til å delta på et senere tidspunkt. NORTRAS-studien samarbeider i tillegg med tre andre forskergrupper:

  • The Society for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD). Dette innebærer at SPRISTAD-spørreskjemaene inngår som del av NORTRAS-studien. Spørreskjemaene omhandler oppvekstforhold og annen tidligere bakgrunn før utdanningen starter, i tillegg til synspunkter på og erfaringer og opplevelser i nåværende opplæring.
  • Forskergruppen ved «Kama Muta Lab» på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, som spesielt utforsker betydningen av følelsen «å bli berørt» (på sanskrit «kama muta»). Spørreskjemaet omhandler om denne følelsen er til stede i terapitimene.
  • En mindre spørreskjemastudie forankret i San Francisco Psychotherapy Group. Bare klienter besvarer disse spørreskjemaene som omhandler klienters negative reaksjoner på terapeutatferd.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Universitetet i Oslo (UiO) ved Psykologisk institutt er hovedansvarlig institusjon for prosjektet. Forskningsleder er Hanne Strømme, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, og nestleder er førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, samme sted. Prosjektet ledes av en styringsgruppe med forskere fra flere universiteter. 

 

 

Publisert 9. aug. 2017 13:25 - Sist endret 9. des. 2021 17:32

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere