Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 17. november 2005

Til stede: Hanne Haavind, Dag Holen, Parayil Govindan (sak 12/05 a), Jon Hovi, Kjell Kjellman, Tore Nilssen, Willy Pedersen, Kristian Stokke, Jon Martin Sundet og Unni Wikan.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Halvard Vike (Wikan vara)
 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.


Sak 12/05: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR V-06

Notat datert 10.11.05, tabelloversikten fra fakultetet over instituttenes innstillinger, og innstillingene fra de enkelte enhetene fulgte innkallingen.

a) TIK-senteret

Guro Ådnegard Skarstad - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering


b) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Tonje Gundersen - tas opp
Halvor M. Hanisch - tas opp
Elisabeth Hovdehaugen - tas opp
Kari Stefansen - tas opp
Gunnar C. Aakvaag - tas opp
Knut Oftung - tas opp under forutsetning av godkjent indiv. prosjektbeskrivelse
6 søknader ble avslått


c) Psykologisk institutt

John Kjøbli - tas opp
Susan Niegel - tas opp
Marianne Opaas - tas opp
Mads Rekve - tas opp
Eivind Ystrøm - tas opp
Kristin J.B. Feragen - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Albert T. Botchway - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
7 søknader ble avslått


d) Økonomisk institutt

Yan Qin - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
3 søknader ble avslått/avvist


e) Sosialantropologi

Christian Sørhaug - tas opp
Ånund Brottveit - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
1 søknad ble avslått


f) Institutt for statsvitenskap

Maria Gjølberg - tas opp
Halvard Leira - tas opp
Janne I. P. Breimo - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende veiledningsforhold
1 søknad ble avslått


Sak 13/05: FORSLAG TIL ENDRET STUDIEPLAN I STATSVITENSKAP

Forslag av 09.11.05 fra Institutt for statsvitenskap, med en påtegning fra fakultetet, var lagt ved innkallingen.

Vedtak:
Programstyret godkjenner endringsforslaget, inklusive tilleggsmerknadene fra sekretæren.Sak 14/05: EVALUERING AV FELLESKURSET I VITENSKAPSTEORI

Notat fra Tron Harald Torneby og Svein-Erik Grøndahl ble ettersendt som e-post 135.11.05.

Vedtak:
Det obligatoriske doktorgradskurset i vitenskapsteori videreføres i sin nåværende form, eventuelt med mindre justeringer i pensum. Før neste kurs skal avholdes må det i kursbeskrivelsen føyes til retningslinjer for skriving og presentasjon av vitenskapsteoretisk paper til de fagspesifikke sluttseminarene.

 

DISKUSJONSSAK

Sak 15/05: MIDTVEISRAPPORT FRA KVALITETSSIKRING AV FORSKERUTDANNINGEN VED SV-FAKULTETET

Notat av 10.11.05 fra prodekan fulgte innkallingen.

Det ble liten tid til å drøfte rapporten. Medlemmene ble oppfordret til å gi eventuelle synspunkter på e-post.


Sak 16/05: EVENTUELT

Ingen saker.


 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 20. des. 2005 13:02 - Sist endret 8. juni 2015 15:03