Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 15. april 2005

Til stede: Hanne Haavind, Dag Holen, Jon Hovi, Torben Hviid Nielsen, Kjell Kjellman, Ivar Reinvang, Bjørnar Sæther og Halvard Vike

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Geir Asheim (kom under sak 9)

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.


SAK 01/05: ORIENTERINGSSAKER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 03.02.05.

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

b)Forslag til forskerskole knyttet til SV-fakultetet

Leder og sekretær redegjorde for den (positive) innstillingen som forelå om godkjenning av forslaget om opprettelse av en Forskerskole i Arbeidslivsstudier, til forslaget til økonomisk støtte fra UiO for perioden 2005-2008, og til det forarbeidet som allerede er igangsatt for å etablere Forskerskolen fra høsten av.

c) Oppsummering av opptaket for våren 2005

En personoversikt med status for opptaket som Programstyret tok stilling til i møtet 26.11.04. fulgte innkallingen. Noen hovedpunkter:

  • 55 søkte opptak, 15 eller 16 er gitt opptak, hvorav 9 eller 10 i psykologi.
  • 15 av søkerne ble kjent faglig kvalifiserte, men fikk avslag pga. manglende finansiering
  • To søkere anket avslaget inn for Klagenemnda ved UiO, men fikk ikke medhold.

 

VEDTAKSSAKER

SAK 08/05: OPPTAK PÅ DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-05

Det vises til notat datert 15.04.05, tabelloversikten fra fakultetet over de 31 (32) søkerne og instituttenes innstillinger, og innstillingene/skjemaene fra instituttene.
Opptakene forutsetter enighet om betingelsene i de fullførte opptaksavtalene.

a) Sosialantropologi
Hilda Maria Haualand - Tas opp
Marianne Rugkåsa - Tas opp
Therese Sandrup - Tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått/avvist.

b) Psykologisk institutt
Espen Kristian Arnevik - Tas opp
Bergljot Gjelsvik - Tas opp
Marianne Hansen - Tas opp
Carmen Elisabeth Simonsen - Tas opp
Henrik Daae Zachrisson - Tas opp
Veilbor Bobo Kovac - Tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Solrun Sigurdardottir - Tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
4 søknader ble avslått.

c) Økonomisk institutt
Geir Christian Godager - Tas opp
Taryn Ann Galloway - Tas opp, forutsetter individuell prosjektbeskr. innen 3 mnd.
Magne Mogstad - Tas opp, forutsetter individuell prosjektbeskr. innen 3 mnd.
Taoyuan Wei - Tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Anne Reneflot - Tas opp etter individuell studieplan i demografi, og under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.
En søknad ble avvist.

d) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Torbjørn Skardhamar - Tas opp i sosiologi
4 søknader ble avslått/avvist.

Protokolltilførsel knyttet til vedtaket om avslag for KR: "Grundet manglende information afholdt Torben Hviid-Nielsen sig fra at stemme."

e) Institutt for statsvitenskap
Marthe Slagsvold Winswold - Tas opp
Silje Trollstøl - Tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
En søknad ble avvist.

f) TIK-senteret
To søknader avvises.


SAK 09/05: PLAN FOR GJENNOMGANG AV PROGRAMMENE MED ENHETENE

Møtet diskuterte det fremlagte notatet av 14.04.05 fra prodekanen. Programstyret sluttet seg til initiativet og opplegget i hovedtrekk, og trakk fram enkelte av de utfordringene forskerutdanningen ved fakultetet står overfor.

Leder og sekretær kommer tilbake med forslag til tidspunkter for møter nå i vår med de enkelte enhetene.
 

SAK 10/05: REVIDERT/PRESISERT MØTEPLAN FOR 2005

Programstyret foretok disse revisjonene for de neste møtene i 2005; endringer i kursiv:
- mandag 30. mai kl 13-15
- mandag 19. september kl 9-12
- torsdag 17. november kl 13-16
 


SAK 11/05: EVENTUELT

Ingen saker.
 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 12. mai 2005 12:10 - Sist endret 8. juni 2015 15:03