English version of this page

Politikk, byråkrati og organisasjon

Forskningsgruppen "Politikk, byråkrati og organisasjon" (PBO) studerer hvordan byråkrater, offentlige myndigheter og politisk-administrative relasjoner påvirker formuleringen og iverksettingen av offentlig politikk. Forskningsgruppen har et organisasjonsperspektiv på beslutningsprosesser i offentlig sektor. Gruppens forskning har et internasjonalt, komparativt fokus innenfor alle sine fire tematiske områder.

Det tematiske området forholdet mellom politikk og administrasjon tar for seg den politiske styringen av byråkratiet,  rekruttering, karrierer og rolleforståelse hos ledende tjenestemenn og politiske rådgivere i departementene, og utøvelse av politisk og administrativt lederskap. Innenfor dette tematiske området fokuseres det på hvordan politikere og byråkrater samhandler, og hvordan brede samfunnstrender som økt mediefokus og politisk polarisering påvirker denne samhandlingen.

Det administrative tematiske området fokuserer på trender, årsaker til, og konsekvenser av, administrative reformer på lokalt, sentralt og overnasjonalt nivå. Dette tematiske området omfatter forskning på spredning og iverksetting av internasjonale reform-ideer, og de politiske aspektene ved administrative reformer.

Det tematiske området offentlig forvaltning har som siktemål å forstå implikasjonene av ulike modeller for organisering og ledelse av offentlig tjenesteproduksjon. Det er spesiell interesse for iverksetting av mål- og resultatstyring, og organiseringen av velferdsstatlig tjenesteproduksjon.

Det tematiske området politikkutformingens politiske sider undersøker hvordan offentlig politikk dannes, innenfor sentrale områder av politikken. Forskningsgruppen har spesielt fokus på klima og energi, høyere utdanning, og migrasjons- og integreringspolitikken.

Forskningsgruppen organiserer regelmessige seminarer, som er åpne for interesserte utenfor gruppen. Hvis du ønsker å motta invitasjoner til seminarene, kan du sette deg opp på epost-listen vår.

Publisert 5. mars 2020 13:33 - Sist endret 18. sep. 2021 14:02