English version of this page

Veiledning - Ph.d.

Ph.d.-kandidatens veileder har ansvar for å rådgi og følge opp kandidaten gjennom doktorgradsprogrammet. Har du spørsmål til veiledningen, oppnevning av medveileder eller bytte av veileder?

Forventninger til veiledning

Det er instituttene som oppnevner veiledere og inngår kontrakt med eksterne veiledere. Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom veilederne avklares ved opptak til ph.d.-programmet. Når kandidat og veileder signerer opptaksavtalen, inngår de samtidig en gjensidig kontrakt.

Kandidat og veileder plikter å ha jevnlig kontakt og gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføring av veiledningen. Dersom veileder eller kandidat opplever at en av partene ikke oppfyller kravene i avtalen skal vedkommende umiddelbart ta kontakt med sin enhet. Det forventes at veileder deltar på fakultetets ph.d.-veilederseminar.

Her kan du lese mer om kandidaters og veileders plikter og rettigheter i forbindelse med ph.d.-studiet

Omfanget av veiledningen

  • 180 arbeidstimer er veiledende norm for doktorgradsveiledningen (inkluderer for- og etterarbeid for veileder)
  • Veiledningstimene fordeles mellom hoved- og medveileder etter avtale mellom partene og enheten
  • Retningslinjer for arbeidspliktregnskap fastslår timesatsene for veiledning på doktorgradsnivå

Medveileder

Ved oppnevning av medveileder skal det inngås separat avtale mellom medveileder og kandidatens grunnenhet (institutt/senter), som fastslår fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av institutt-/fakultetsekstern medveileder. Fakultetet er ikke part i en slik avtale. Retningslinjer for arbeidspliktregnskap fastslår timesatsene for veiledning på doktorgradsnivå. Enkelte institutter har egne retningslinjer og rutiner for oppnevning av veiledere.

Ved problemer i veilederforholdet

Det er viktig at man ikke lar et dårlig fungerende veilederforhold vare over lengre tid. Hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer bør tematiseres i møte mellom veileder og kandidat. Dersom veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende, for veileder eller veiledet, bør man ta dette opp direkte med sin veileder eller sin kandidat. Dersom forhold gjør det vanskelig å ta opp dette direkte, bør man ta kontakt med instituttleder, evt. forskningsleder ved sitt institutt eller med ph.d.-ansvarlig ved det instituttet man er tilknyttet. Ph.d.-ansvarlig har en klart definert ombudsfunksjon overfor alle kandidatene på programmet. Medarbeidersamtaler på instituttene, samtaler med ph.d.-ansvarlig og årlig rapportering fra kandidat og veileder skal bidra til å sikre at kvaliteten på veiledningen er god nok.

Ved endringer i veilederforholdet

Dersom det av ulike grunner blir endringer i veilederforholdet, ny veileder eller oppnevning av medveileder, skal det gis beskjed om dette til instituttet og til fakultetets saksbehandler. Det må enten lages en egen veilederavtale eller så må endringer føres inn i eksisterende opptaksavtale og sendes til partene for signering.

Samveiledningsavtale (Cotutelle)

Det kan inngås samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon, som innebærer opptak, veiledning og opphold ved de to institusjonene. Initiativet til en slik avtale må komme fra doktorgradskandidat eller veileder, som må etablere kontakt med samarbeidende institusjon. Det er fakultetsledelsen som bestemmer om det skal inngås en slik samarbeidsavtale.

Kontakt forskningsadministrasjonen ved ditt institutt for å forhøre deg om mulighetene for å inngå en samveiledningsavtale.

Ved søknad om opptak/stipend

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjennelse fra en veileder. Personer som får stipendstilling tildeles veileder av ledelsen ved den aktuelle enheten. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Tildeling av stipend og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.

Veilederen skal være professor eller ha doktorgrad/tilsvarende kompetanse. Et doktorgradsprosjekt vil normalt forankres faglig ved fakultetet ved at veilederen er ansatt ved fakultetet. Det er imidlertid adgang til å ha veileder fra annen enhet ved UiO, dersom prosjektet er av en slik tverrfaglig karakter at dette er nødvendig. Det kan også inngås avtale med ekstern medveileder, men det er viktig å være oppmerksom på at det ikke tildeles ekstra midler til dette. Det må ved evt. opptak avtales fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av ekstern veileder.

Veilederhåndbok

Patentløsninger og Fingerspitzengefühl. Om å veilede til PhD-graden (pdf)
Av Ingvild Folkvord

Publisert 17. apr. 2015 10:59 - Sist endret 12. mai 2022 10:04