English version of this page

Kandidater og veilederes plikter og rettigheter i ph.d.-studiet

Doktorgradskandidaten skal:

 • legge fram rapporter eller utkast til deler av avhandlingen for veileder hvert halvår/år, i samsvar med det som er avtalt ved opptaket. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar,
 • årlig levere fremdriftsrapporter til instituttet etter gjeldende bestemmelser,
 • etterleve forskningsetiske prinsipper for fagområdet, og sørge for at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD),
 • følge Universitetet i Oslos retningslinjer for adressering i vitenskapelige publikasjoner.

Veiledere til den enkelte kandidat skal:

 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan,
 • følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innen normert tid,
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger,
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, og liknende),
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder,
 • drøfte resultater og tolkningen av disse,
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (eksempelvis disposisjon, språklig form, dokumentasjon),
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen,
 • sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, inklusive å følge opp kandidaten i forhold til interne forskningsseminarer der kandidaten kan få lagt frem sitt foreløpige avhandlingsarbeid, og å hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante eksterne forskningsmiljøer,
 • årlig gi skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen, på fastsatt skjema,
 • følge opp eventuell oppholdsplikt, og rapportere om den ikke overholdes,
 • bistå til at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD),
 • følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for veiledere,
 • ta opp med kandidaten på forhånd dersom veileder ønsker å være medforfatter til en artikkel i avhandlingen,
 • bistå kandidaten med å gi melding til enheten om at avhandlingen snart er klar for innlevering, med sikte på at bedømmelseskomité kan være klar kort tid etter at avhandlingen er innlevert.
Publisert 8. mai 2015 14:23 - Sist endret 6. jan. 2016 15:33