English version of this page

Kandidater og veilederes plikter og rettigheter i ph.d.-studiet

Avtale om veiledning av ph.d.-kandidat

Doktorgradskandidaten skal:

 • legge fram rapporter eller utkast til deler av avhandlingen for veileder hvert halvår/år, i samsvar med det som er avtalt ved opptaket. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar,
 • årlig levere fremdriftsrapporter til instituttet etter gjeldende bestemmelser,
 • etterleve forskningsetiske prinsipper for fagområdet, og sørge for at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD),
 • følge Universitetet i Oslos retningslinjer for adressering i vitenskapelige publikasjoner.

Veiledere til den enkelte kandidat skal:

 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan,
 • delta på fakultetets veilederseminar
 • følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innen normert tid,
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger,
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, og liknende),
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder,
 • drøfte resultater og tolkningen av disse,
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (eksempelvis disposisjon, språklig form, dokumentasjon),
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen,
 • sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, inklusive å følge opp kandidaten i forhold til interne forskningsseminarer der kandidaten kan få lagt frem sitt foreløpige avhandlingsarbeid, og å hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante eksterne forskningsmiljøer,
 • årlig gi skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen, på fastsatt skjema,
 • følge opp eventuell oppholdsplikt, og rapportere om den ikke overholdes,
 • sikre at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD),
 • skal se til at nødvendige godkjenninger er på plass før oppstart av, og om nødvendig underveis i prosjektet,
 • følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for veiledere,
 • ta opp med kandidaten på forhånd dersom veileder ønsker å være medforfatter til en artikkel i avhandlingen,
 • bistå kandidaten med å gi melding til enheten om at avhandlingen snart er klar for innlevering, med sikte på at bedømmelseskomité kan være klar kort tid etter at avhandlingen er innlevert.
 • delta på fakultetets obligatoriske veilederseminar
Publisert 8. mai 2015 14:23 - Sist endret 4. juli 2022 16:05