Møte nr. 7/2019 i Instituttstyret SAI

26. november 2019, kl. 12.15 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Marit Melhuus, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Kaja Berg Hjukse, Anne Marit Moe Aarø, Benjamin Schrøder.

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under V-sak 3), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet:

Personalendringer i administrasjonen

Arbeid med SFF-søknad

Styrevalg er gjennomført

Arbeidsmiljøundersøkelse

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan for SAI 2020-2022

Ledelsen planlegger et styreseminar med nytt styre for å ferdigstille årsplanen, men vi er nødt til begynne arbeidet med et utkast nå. Vi viser til fakultetets utkast til årsplan, samt SAIs nåværende årspan, og ønsker innspill til satsningsområder og prioriteringer.

SAIs årsplan 2019-2021

Utkast til SV-fakultetets årsplan 2020-2022

Styret støtter at temaene arbeidsmiljø og rekruttering av ansatte prioriteres høyt i ny årsplan. Videre ønsker styret at de økonomiske satsningene/prioriteringene som er vedtatt i SAIs budsjett for 2020 og framover reflekteres i årsplanen.

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2020

Styret går på møtet igjennom fordelingsmodellen og de ulike elementene i fordelingen til SAI, i tilegg til forslag til budsjett.

Saksdokumenter: Budsjett 2020

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett 2020

Kommentar: Alf Jensen kommenterte en forutsetning i langtidsprognosen, der det legges opp til et kutt i administrasjonen tilsvarende et halvt årsverk i 2021, noe Jensen er motstander av. Han påpeker at det er viktig med åpenhet og informasjon i slike endringsprosesser, og at de ansatte involveres. 

V-SAK 4

Plan for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved SAI

Sakssdokumenter: V-sak 4

Vedtak:

Styret vedtar en plan om å lyse ut to stipendiatstillinger i 2020. Utlysningen vedtas på et senere møte.

Styret vedtar å lyse ut en postdoktorstilling for fire år med 25% undervisningsplikt, med oppstart 01.10.2020. Utlysningen vedtas på styremøtet i desember.

 

V-SAK 5

Utlysning av stillnger på ERC-finansiert prosjekt "Ports"

Saksdokumenter: V-sak 5

Vedlegg: Utlysning PhD

Vedlegg: Utlysning postdoktor

Vedtak: Styret godkjenner forslaget, og lyser ut stillingene. 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6

Tilsetting i førstelektorstilling for ett år

Styret vedtok 18. juni 2019 å lyse ut en stilling som lektor for ett år.

Saksdokumenter: Ettersendes til møtende representanter fredag

Vedtak:

Styret innstiller Tuva Beyer Broch og Jon Rasmus Nyquist til stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Sosialantropologisk institutt. Tilsettingene er midlertidige og gjelder for perioden 01.01.2020-31.12.2020.

Saken oversendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 27. nov. 2019 14:35 - Sist endret 10. des. 2019 13:27