Møte nr. 8/2018 i Instituttstyret SAI

27. november 2018, kl. 12.15 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus, Keir Martin, Rune Flikke, Ståle Wig, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade,

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under V-sak 3), Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marianne Lien, Turid Rachel Bråthen

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt en eventueltsak: Betraktninger rundt styrets arbeid. (Marit Melhuus)

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2018

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

- Brev fra midlertidig vitenskapelige ansatte sendt til styret (epost 15.11.18). Instituttleder og styret tar bekymringen om karriereutvikling som er uttrykt i brevet på alvor, og vil sette i gang en prosess sammen med midlertidig vitenskapelige ansatte på nyåret, om hvordan dette kan innarbeides i utdanningen. 

- Generelle orienteringssaker: de faste tilsettingene er nå klare. Matt Tomlinson og Kenneth Bo-Nielsen starter i januar. En av vikarene har trukket seg, og det er da kun Mari Haugaa Engh som starter i januar. Siden begge de faste også starter raskt, er det ikke behov for å finne en ny vikar.

Muntlig orientering i møtet

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan SAI 2019-2021

Årsplanen ferdigstilles etter nyttår av ny instituttleder, men vi ønsker at styret kommer med innspill til planen.

Saksdokumenter: Forslag til punkter for årsplan for SAI 2019-2021

Se også fakultetets utkast til årsplan, men merk at denne ennå ikke er vedtatt.

Styret kom med innspill til de ulike temaene og tiltakene som tas med i videre arbeid med planen. Endelig årsplan vedtas neste år.

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2019

Saksdokumenter: Budsjett 2019

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett 2019

V-SAK 4

Eventuelt

Betraktninger rundt bruk av styret, meldt av Marit Melhuus.

Det er ønskelig med en diskusjon rundt hvordan styret brukes; kan det brukes mer aktivt, eller hvordan tenker ledelsen at styret skal jobbe? Hva er styrets forhold til instituttleder og til programråd? Neste instituttleder følger opp innspillet.

Publisert 29. nov. 2018 10:18 - Sist endret 29. nov. 2018 15:39