English version of this page

Programbeskrivelse for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Programbeskrivelsen regulerer og beskriver ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er hjemlet i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Programbeskrivelsen er sist oppdatert 10.05.2019.

Andre forskrifter som regulerer ph.d.-programmet:

- Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon

Navn: Program for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 års fulltidsstudier. Fullført ph.d.-program leder til graden philosophiae doctor (ph.d.)

Ph.d.-programmet skal utdanne selvstendige forskere innen samfunnsvitenskap på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

 • gjennomført opplæringsdel
 • vitenskapelig avhandling
 • doktorgradsprøve bestående av prøveforelesning og disputas (offentlig forsvar)

Den som har oppnådd ph.d. graden i samfunnsvitenskap ved fakultetet har følgende kvalifikasjoner, i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR):

          KUNNSKAP – kandidaten …

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
 • kan plassere egen forskning innenfor en større faglig og forskningsmessig sammenheng

  FERDIGHETER – kandidaten …

 • kan formulere problemstillinger for og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • kan gi tilbakemelding på andres arbeider innen eget fagområde

  GENERELL KOMPETANSE – kandidaten …

 • kan identifisere relevante etiske problemer i egen og andres forskning, og utøve egen forskning med høy faglig integritet
 • kan bidra selvstendig i komplekse, tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og delta i debatter innenfor sitt fagområde i internasjonale fora
 • kan bidra med faglig vel funderte innspill i den norske samfunnsdebatten
 • kan vurdere behov for, ta initiativ til og drive faglig basert nyskapende virksomhet

2. Opptak til programmet

2.1. Opptakskrav

Omfanget av forutdanningen

Forutdanningen skal svare til 5 års utdanning på universitetsnivå i Norge innen relevant fagområde, hvorav tilsvarende 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. 

Dersom omfanget av søkerens utdanning på masternivå er mindre enn 2 år kan fakultetet foreta en individuell vurdering. 

Kvalitetskrav til forutdanningen

Ved vurdering av kvaliteten på forutdanningen vil det bli lagt spesiell vekt på karakterene på masternivå.

Søkere med A eller B etter ECTS-skalaen vil være kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet. Søkere med karakteren C kan bli vurdert individuelt i forhold til de andre kriteriene. Søkere med D eller dårligere etter ECTS-skalaen vil ikke være kvalifiserte for opptak på ph.d.-programmet.

Det forutsettes at mastergraden har en ordinær teoretisk innretning, og ikke er en praktisk innrettet mastergrad (”erfaringsbasert”) som ikke gir det forskningsforberedende nivå som forutsettes for opptak. Utdanningen må inkludere relevant forskningsmetodisk opplæring.

Andre forkunnskapskrav

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta i ph.d.-programmet. Søkere må dokumentere dette ut fra følgende tester med gitte resultater eller bedre:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller 80 på internet-Based Test (iBT).
 • IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6.0.

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes og som har engelsk som første fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole. Søkeren må selv dokumentere dette.
 • Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært undervisningsspråk
 • Søkere som har A-level eksamen i engelsk

For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs hjemmeside for detaljer.

For søkere til studieretningen i samfunnsøkonomi er det krav om GRE General Test for søkere som har utdanning fra institusjoner utenfor EEA/EU eller Sveits.

Studieretningene kan stille krav til emner som må være avlagt før opptak eller som må avlegges i løpet av opptaksperioden (betinget opptak). Slike krav skal vedtas av fakultetet. Dersom emnekravene er generelle, skal de stå eller vises til i studieplanen for den aktuelle retningen.

Krav til gjennomførbarhet og finansiering

Finansieringsplanen i søknaden og prosjektbeskrivelsen må vise hvordan prosjektet kan gjennomføres i løpet av opptaksperioden. Tilsagn om/dokumentasjon av finansieringen må følge med søknaden. Finansieringen skal dekke livsopphold i Norge samt prosjektdrift.

Privat finansiering aksepteres ikke som tilfredsstillende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved fakultetet.

Ved vurderingen av prosjektets praktiske gjennomførbarhet kan også andre forhold spille inn, f.eks. om nødvendige datagrunnlag eller laboratorier er tilgjengelig, om det er budsjettdekning for nødvendige reise- og oppholdsutgifter (inkl utenlandsopphold, feltarbeid), om de språklige forutsetningene er tilstede, mv.

Kandidaten må dokumentere tilstrekkelig kontakt med relevant fagmiljø ved fakultetet i løpet av opptaksperioden. Deltakelse i ph.d.-kurs, veiledning, seminarer osv. inngår i dette.

Krav til fagmiljø

Dokumentasjon på tilknytning til relevant fagmiljø i hele opptaksperioden skal følge søknaden.

Søkere skal ha etablert kontakt med mulige/aktuelle veileder(e) ved søknad om opptak, og vise til resultatet i søknaden.

Eventuell residensplikt

Det kan stilles krav om at ph.d.-kandidatene skal tilbringe tid ved UiO. Omfang og utforming av residensplikten skal fremgå av opptaksavtalen.

2.2 Søknad om opptak

Søknad om opptak skal inneholde:

 • dokumentasjon av forutdanningen
 • en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • dokumentasjon på (eventuelt tilsagn om) finansiering av utdanningen
 • fremdriftsplan for gjennomføring av ph.d.-prosjektet
 • presisering av nødvendig infrastruktur (drift og utstyr)
 • forslag til veileder/-e
 • dokumentasjon på engelskkompetanse eller dokumentasjon på at man kvalifiserer til fritak fra krav om engelskkompetanse
 • dokumentasjon på faglig relevant arbeidsmiljø i hele perioden

Hovedregelen er at det praktiseres løpende opptak av kandidater til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. Studieretningene har anledning til å sette egne frister.

2.3 Opptaksvedtak

Stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søkere som tilsettes i en stipendiatstilling ved fakultetet gis automatisk opptak dersom søkeren oppfyller programmets ordinære opptaksbetingelser og har en godkjent, individuell prosjektbeskrivelse.

Opptaket formaliseres gjennom en tilleggsavtale til stipendiatens inngåtte arbeidsavtale.

I unntakstilfelle kan en kandidat tas opp på fakultetets programplan generelt, med en individuell studieplan. Det forutsettes uansett at kandidaten søker og kan knyttes til et vitenskapelig forskningsmiljø ved fakultetet, uansett studieretning eller om kandidaten har arbeidsplass utenfor fakultetet.

Opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Søkere med ekstern tilsetting må søke ordinært opptak. Søknad om opptak avgjøres av fakultetet selv, etter innstilling fra den aktuelle studieretningen.

Søknader kan avvises uten en faglig vurdering dersom:

 • Det ikke foreligger dokumentasjon for den forutdanningen som skal ligge til grunn for opptaket, eller forutdanningen åpenbart ikke fyller omfanget som er angitt under punkt 2.1.
 • Søknaden mangler individuell prosjektbeskrivelse
 • Det ikke gis opplysninger om hvordan forskerutdanningen er tenkt finansiert, eller finansieringsplanen er åpenbart ufullstendig (se under punkt 2.1)
 • Det ikke foreligger forslag til veileder(e), eller dersom prosjektet tar opp et tema som er perifert eller utenfor kompetanseområdet for fagmiljøene ved fakultetet slik at fakultetet ikke har noe relevant, aktivt forskningsmiljø å tilby.

Ved opptak inngås det en formell avtale med veileder(e).

Opptaksperiode

Opptaket på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap tilsvarer tre års fulltidsstudier. Ved eventuelt pliktarbeid kan opptaket forlenges til fire år. Kandidater med ekstern arbeidsgiver plikter å påse at fakultetet informeres om permisjoner.

3. Struktur og innhold i ph.d.-programmet

UiOs regler for struktur og innhold i ph.d.-programmet er nedfelt i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitet i Oslo. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har følgende programbeskrivelse:

3.1 Innhold i ph.d.-programmet

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved Universitet i Oslo har egne studieplaner for doktorgradsopplæringen innen 7 studieretninger (hoveddisipliner ved fakultetet). Disse studieplanene vedtas av fakultetet og finnes på fakultetets nettsider.

3.2 Krav til innhold i opplæringsdelen

Opplæringsdelen svarer til 30 studiepoeng ved alle studieretningene med unntak for samfunnsøkonomi. Her omfatter opplæringsdelen 45 studiepoeng. Opplæringen skal inneholde disse komponentene:

 • vitenskapsteori
 • metodeopplæring
 • faglig teori
 • faglig formidling

Kursplan for den enkelte kandidat legges opp i samarbeid mellom kandidaten og veilederen fra instituttet. Det er instituttet som godkjenner studieopplegget for den enkelte kandidat ut fra de rammene som er gitt. Retningslinjer for godkjenning av emner/kurs som skal inngå i den enkelte kandidats opplæringsplan, inklusive fastsetting av studiepoeng og krav til dokumentasjon er beskrevet i Retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs på fakultetets nettsider.

3.3 Fremdriftsrapportering

Alle kandidater og veiledere på ph.d.-programmet skal årlig levere fremdriftsrapport der det gjøres rede for status og progresjon i ph.d.-prosjektet. Fristen for å levere fremdriftsrapport er 1. oktober hvert år.

3.4 Midtveisevaluering

Alle kandidater på ph.d.-programmet skal gjennomføre en midtveisevaluering halvveis i ph.d.-løpet. Retningslinjer for midtveisevalueringer ved SV-fakultetet og de spesifikke studieretningene er tilgjengelige på fakultetets nettsider.

3.5 Krav til veiledning

Ved fakultetet er 180 arbeidstimer normen for doktorgradsveiledningen per kandidat. Timetallet gjelder hele opptaksperioden under ett, og inkluderer for- og ev. etterarbeid av veilederne.

Kandidaters og veileders plikter og rettigheter i forbindelse med forskerutdanningen er beskrevet på fakultets nettsider.

4. Avhandlingen

4.1 Avhandlingens form og innhold

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider (artikler). Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Avhandlingen skal gjøre rede for forskningsetiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til arbeidet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.

Veileder skal gi anbefaling om avhandlingen har de kvaliteter som kreves for innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som i siste instans er ansvarlig for innholdet, og om den skal leveres inn.

SV har egne retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger og erklæring om medforfatterskap. Vær oppmerksom på at enkelte studieretninger har ytterligere særskilte anbefalinger og regler for artikkelbaserte avhandlinger.

4.2 Avhandlingsspråk

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til det ved opptak.

5. Bedømmelse

5.1 Bedømmelseskomité

Søknad om å få avhandlingen bedømt, jf. § 12 Forskriften, sendes fakultetet. Til å bedømme avhandlingen og doktorgradsprøven oppnevnes det en sakkyndig bedømmelseskomité, jf. § 13 i Forskriften.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

Begge kjønn er representert
Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
Minst ett av de andre medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo
Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Dersom kriteriene fravikes skal dette begrunnes særskilt.

5.2. Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen har normalt en frist på seg på 3 måneder til å avgi innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen kan forsvares, får doktoranden skriftlig beskjed om det minst en måned før disputasen.

Dersom bedømmelseskomitéen finner at avhandlingen i sin nåværende form ikke kan godkjennes i disputas, skal komiteen komme med en anbefaling om revisjon.

Komitéens anbefaling må konkretiseres. Dersom fakultetet godkjenner anbefalingen, får doktoranden en frist til å innarbeide disse endringene i den endelige avhandlingen. Denne fristen skal maksimum settes til 6 måneder. Komiteen gir så sin endelige innstilling om den reviderte avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.

Dersom bedømmelseskomiteen finner at avhandlingen har graverende mangler og/eller omfattende svakheter som ikke kan rettes opp i løpet av seks måneder, så skal den refuseres.

Se også § 14.2 i Forskriften.

6. Doktorgradsprøven

Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, avsluttes utdanningen med en prøveforelesning over oppgitt emne, og en disputas.

6.1 Prøveforelesning

Prøveforelesningen skal vise kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tittel på prøveforelesningen fastsettes av bedømmelseskomiteen, jf. § 18.1 i Forskriften.

6.2 Disputas

Disputasen (forsvar av avhandlingen) er offentlig og skal foregå ved Universitetet i Oslo, jf. § 18.2 i Forskriften.

7. Vitnemålsvedlegg

Vitnemålsvedlegg utferdiges av fakultetet, jf. § 20 i Forskriften, og skal angi:

 • opplæringsdelens innhold
 • dato og tittel for prøveforelesning
 • dato for disputas
 • tittel på avhandling
 • eventuelt samarbeid med andre institusjoner

Vitnemålstillegget skal inneholde opplysninger om hvilken studieretning/grunnenhet doktoranden har vært knyttet til gjennom opptaket, og eventuell tilknytning til forskerskole.

8. Kvalitetssikring

8.1 Evalueringsordning knyttet til ph.d.-programmet

UiO har utviklet et kvalitetssystem som skal bidra til at doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger av høy faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres så nær normert tid som mulig. Systemet skal også bidra til at doktorgradsavhandlingene fra Universitetet i Oslo følger god forskningspraksis og gjeldende regelverk.

Dette systemet er ført videre i fakultetets kvalitetssystem med presisering av ansvarsinstanser og rullerende tilbakemeldings- og oppfølgingsrutiner med sikte på å forbedre forskerutdanningen. I dette opplegget inngår tilbakemeldinger gjennom de årlige framdriftsrapportene (se punkt 3.3) og dialogmøter med kandidater og ansvarlige for utdanningen ved de enkelte studieretningene, og summeres opp i fakultets årsrapporter og følges opp som tiltak i fakultetets årsplaner.

Publisert 14. juni 2017 22:13 - Sist endret 25. mai 2021 08:37