English version of this page

Godkjenning av forskerutdanningskurs

Følgende retningslinjer for godkjenning av eksterne kurs er vedtatt av Programrådet.

1. Godkjenningsprosedyre

 • Gjennom disse retningslinjer fastsetter fakultetet prosedyren og reglene ved studieretningene for godkjenning av kurs som doktorgradskurs og fastsetting av kursenes studiepoeng.
 • Konkrete interne og eksterne kurs godkjennes av person eller utvalg med ansvar for kurstilbudet ved de enkelte studieretninger ved enhetene. Dette kan ikke overlates til den enkelte kursholder eller veileder.
 • Forhåndsgodkjenning av faglig relevante eksterne kurs kan gis når det er praktisk ut fra foreliggende dokumentasjon. Godkjenningen kan gjøres betinget av bestemte typer dokumentasjon i etterkant, for å sikre at kurset har det faglige nivå og det omfang som disse retningslinjene forutsetter i punktene 3 og 4.
 • Klage på godkjenning behandles av Programrådet for ph.d.-graden.
 • Et godkjent doktorgradskurs tatt i samme fagområde ved en annen institusjon skal godskrives kandidaten med samme antall studiepoeng (Universitetsloven, § 3-4).

2. Godkjenning av kurs på masternivå og kurs tatt før opptak

 • Emner/kurs som har inngått i en kandidats bachelor-eller mastergrad kan ikke også gi uttelling som doktorgradskurs.
 • Ordinært skal kurs/emner tas i løpet av den perioden kandidaten er opptatt på programmet. Kurs som er tatt før opptak kan godkjennes som del av opplæringen etter søknad i forbindelse med opptaket.
 • Ingen av disse kursene skal være eldre enn 2 år ved opptaksdato, og de kan til sammen maksimalt gi en uttelling på 10 studiepoeng av opplæringsdelen (25 studiepoeng i samfunnsøkonomi).

3. Nivå for godkjenning som doktorgradskurs

 • Hovedforeleser og kursansvarlig på høyt nivå (dvs. som selv har doktorgrad eller tilsvarende)
 • Deltakelse dominert av forskerrekrutter eller etablerte forskere/lærere. Enkelte masterstudenter med relevante prosjekt kan delta uten at det rokker ved nivåkravet.
 • "Bestått"-kravet ved dokumentasjon svarer til et masternivå med karakterene A eller B. Også kurs på masternivå kan i spesielle tilfeller, presisert i de enkelte studieplanene, godkjennes som doktorgradskurs. Karakteren på kurs/emneeksamen må i så fall være A eller B.

4. Beregning av studiepoeng for doktorgradskurs

I vurderingen tas det utgangspunkt i at 1 studiepoeng skal svare til 25-30 timers arbeidsinnsats. 3 studiepoeng vil etter dette svare til ca. 2 ukers heltids arbeidsinnsats. Grunnlaget for en slik beregningsmåte er at fulltidsstudier i et semester som strekker seg over 20 uker kan gi inntil 30 studiepoeng. I denne vurderingen trekker en inn tid som etter studieopplegget normalt vil gå med til:

 • Forberedelse til undervisningen gjennom lesing av litteratur, mv. (Det tas hensyn til om kurset har en veiledende leseliste eller om det er forberedende arbeid med spesiell litteratur eller kildemateriell som skal benyttes under kurset),
 • forberedelse av egne presentasjoner eller øvelser som skal gjennomføres på kurset,
 • deltakelsen i selve undervisningen, og
 • etterarbeid (dokumentasjon og evaluering fra kandidatens side).

I kursbeskrivelsen bør omfanget av for- og etterarbeid presiseres. De enkelte studieretningene kan i sine studieplaner gi veiledende normer for egne kurs basert på utgangspunktet nevnt over.

5. Dokumentasjon av opplæringsdelen

Normalt kreves det at gjennomføring av de enkelte kurs/tilbud under opplæringsdelen av ph.d.-programmet dokumenteres ved én eller flere følgende former:

 • Forberedt skriftlig eller muntlig framlegg/innlegg
 • Øvelser
 • Medvirkning i faglig planlegging og gjennomføring av konferanse eller seminarrekke
 • Skriftlig eksamen
 • Muntlig eksamen
 • Essay e.l.
 • Skriftlig rapport (fra konferanse, seminar mv.)

I kursbeskrivelsen skal vurderingsformen omtales. Dokumentasjonen fra den enkelte kandidat skal vurderes og godkjennes i forhold til det som er målet for opplæring gjennom kurset.

Retningslinjene er godkjent etter behandling i møtet i Programstyret for ph.d.-programmet 19.04.07. Siste oppdatert/revidert 30.09.2010.  Retningslinjene gjelder for alle doktorgradskurs ved SV-fakultetet ved UiO.

Publisert 30. mai 2015 10:31 - Sist endret 2. juni 2016 10:03