English version of this page

Retningslinjer for midtveisevalueringer ved SV-fakultetet

Her finner du generell informasjon om retningslinjer for midtveisevaluering og spesifikk informasjon for din studieretning.

Generell informasjon om midtveisevalueringen ved SV-fakultetet

1. Formål
Formålet med midtveisevalueringen er:

 • Å stimulere kandidatene til god fremdrift i skrivingen gjennom å etablere ytterligere en milepæl, og dermed styrke gjennomstrømningen,
 • Å gi kandidatene tettere oppfølging underveis, gjennom en omfattende og systematisk tilbakemelding på avhandlingsarbeid på et tidspunkt da viktige valg er tatt, men da det stadig  er rimelig tid til å innarbeide kommentarer og kritikk før endelig innlevering
 • Å bidra til at kandidatene får trening til å legge frem materialet for et bredere publikum
 • Å bidra til at spørsmål om kvalitet og fremdrift blir et kollektivt ansvar forankret i enhetens aktuelle forskningsmiljø.

2. Presentasjon

Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet så langt, på et åpent møte der medstudenter og andre vitenskapelig ansatte (inkludert veiledere) inviteres til å delta.

3. Skriftlig underlag

Det skal foreligge et skriftlig underlag for presentasjonen. Dette må gjøres tilgjengelig på forhånd. Underlaget skal redegjøre for status og inkludere eventuelle utkast til avhandlingstekst eller artikler som skal inngå i avhandlingen.

4. Opposisjon

Det utnevnes minst en opponent (ikke veileder). Muntlig tilbakemelding til kandidaten fra opponent skjer umiddelbart etter presentasjonen. Det gis mulighet for kommentarer fra andre som er tilstede.

5. Faglig vurdering

En formell faglig vurdering (godkjent/ikke godkjent) . Vurderingen kan foretas av Phd-leder og en opponent, eller av andre som ph.d.-leder peker ut. Ikke godkjent gir mulighet for ny evaluering 2-6 måneder senere.

6. Tidspunktet for midtveisevalueringen

Tidspunktet for, og rammene om presentasjonen fastsettes av hver enkelt enhet på en måte som ivaretar det overordnede formålet med evalueringen. Midtveisevalueringen skal være en obligatorisk milepæl i studieløpet, og tidspunktet skal ikke i vesentlig grad tilpasses studentenes progresjon med mindre spesielle forhold (sykdom, permisjoner) tilsier en utsettelse.

7. Ansvar
Ansvaret for avvikling av midtveisevalueringer ligger ved de enkelte studieretningene, innenfor de rammer fakultetet har satt.

8. Regelverk
Gjennomføringen av av midtveisevalueringen er gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, under henvisningen i § 4 til Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo som sier: ”Alle kandidater skal fremlegge sine forskningsresulteter og redegjøre for fremdrift midtveis i perioden, i et relevant miljø.”

 

Psykologi

Hensikten med midtveisevalueringen er å gjøre stipendiaten og veilederen bevisst på framdriften i avhandlingsarbeidet, det arbeidet som er gjort og det som gjenstår. Stipendiaten vil få systematisk tilbakemelding på forløpet i avhandlingsarbeidet, og anledning til å drøfte hva som skal til for at forskningsarbeidet og avhandlingen skal bli fullført på en tilfredsstillende måte innenfor tidsrammen.

Midtveisevaluering gjennomføres som del av kandidatenes deltagelse på obligatoriske forskningsseminar. Pr i dag er forskningsseminarene PSY9201-PSY9209 inndelt i obligatoriske 3 semestre (PSY920x A-C) samt en obligatorisk presentasjon (P). Ved å legge inn Midtveisevaluering som obligatorisk aktivitet under PSY920X-P vil vi kunne holde kontroll på at alle kandidater gjennomfører denne – uten at vi legger ytterligere beslag på frie studiepoeng i programmet. Fakultetet er enig i denne løsningen.

Hvem: Alle kandidater tatt opp fom 1. januar 2011 skal gjennomføre denne. Også kandidater tatt opp tidligere kan få gjennomføre midtveisevaluering – men da ikke som obligatorisk aktivitet.

Når: Kandidaten har ansvar for å melde fra til seminarleder ved avslutning av hvert semester hvorvidt det er ønskelig med midtveisevaluering neste semester, og det vil bli bestemt datoer i samarbeid med stipendiat og veileder(e). Dette meldes så til forskningskonsulentene som melder kandidatene opp i dette emnet (FS/studentweb). Datoer legges inn i timeplanen for gitte forskningsseminarer.

Opponent: Veileder skal i samarbeid med seminarleder finne opponent. Denne kan være en av gruppens faste deltakere eller en ekstern person som kjenner temaet og er villig til å fungere som opponent. Stipendiat og veileder kan dessuten invitere interesserte lærere og stipendiater som ellers ikke deltar i seminaret. Opponent for ingen kompensasjon.

Form: Minimum 1 uke før evaluering sender kandidaten inn et skriftlig materiale som blir formidlet til alle som skal være til stede, og som presenterer arbeidet med avhandlingen på møtet i (omtrent 30 minutter). Vekten skal være på metodisk og skriftlig gjennomføring, slik at opponenten(e) kan danne seg et inntrykk av status for arbeidet. Det kan være aktuelt å drøfte teoretiske og andre forhold, herunder artikkelutkast, men bare i den grad det er relevant for gjennomføringen. Dersom det kommer opp behov for å drøfte andre teoretiske og metodiske spørsmål vil stipendiaten få mulighet for å ta dem opp på en ordinær seminargang.

Godkjenning: Godkjenningen betyr at evalueringen og planene for det videre arbeidet er lagt fram. Seminarlederne gir bekreftelse til Instituttet om at midtveisevalueringen er gjennomført tilfredsstillende. Dersom det er foreslått tiltak under en godkjent evaluering, skal stipendiaten og hovedveileder sende liste over foreslåtte tiltak til Instituttets forskningsleder. Dersom det er behov for tiltak som ikke blir klare under evalueringen, vil det være en ny kortere evaluering i løpet av 2-6 måneder, der stipendiaten legger fram og begrunner nye tiltak. Dersom opponentene mener at avhandlingen selv med planlagte tiltak ikke vil kunne leveres inn i rimelig tid, skal det gis melding til forskningslederen om det. Det vil avslutte midtveisevalueringen som dermed er godkjent som obligatorisk aktivitet.

Samfunnsgeografi

Midtveisevaluering inngår i SOS9005 eller SGO9005 og skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend. Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. Medstipendiater fungerer som kommentatorer.

Samfunnsøkonomi

For å motivere til en tidlig start på avhandlingen, skal alle doktorgradskandidater presentere et arbeid ved en workshop som arrangeres i det 3. studiesemesteret. Et skriftlig utkast må foreligge. Det forventes at veilederne er til stede, og det inviteres eksterne opponenter. Presentasjonen skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Sosialantropologi

Når skal den gjennomføres?

Midtveisevalueringen gjennomføres etter at den vesentligste delen av datainnsamlingen er avsluttet og på et tidspunkt hvor skrivingen av selve avhandlingen skal være kommet i gang . For en kandidat som er finansiert i 4 år blir tidspunktet for midtveisevalueringen en gang i annen halvdel av femte semester i studieløpet. For de med finansiering i 3 år finner den sted i annen halvdel av fjerde semester.

Tidsplan for gjennomføringen av midtveisevalueringen:

Kandidaten holder først en muntlig presentasjon på ca. 30 minutter om avhandlingsarbeidet så langt. De to kommentatorene og utspørrerne bruker deretter til sammen 60 minutter til tilbakemelding og diskusjon med kandidaten. Det kan i tillegg brukes inntil 30 minutter til kommentarer og/eller spørsmål fra andre som er tilstede samt til oppsummerende, avsluttende innlegg. Totalt tar midtveisevalueringen inntil to timer.

Skriftlig underlag

Et skriftlig underlag for presentasjonen må foreligge 3 uker før datoen for midtveisevalueringen, og gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Underlaget skal omfatte:

a) en tentativ oversikt over avhandlingens tema, teorivalg, metode og kapitler - inkludert en kort fremdriftsrapport og skriveplan (på minimum 2.000 ord, maksimum 3.000 ord)

b) utkast til avhandlingstekst på minimum 10.000 ord, maksimum 18.000 ord. Kandidaten velger selv hva slags tekst han eller hun ønsker å presentere - det kan for eksempel være utkast til ett eller to kapitler (om kandidaten har valgt å skrive en monografi), eller det kan være utkast til en eller to artikler eller til en del av en større kappe (om kandidaten har valgt å skrive en avhandling bestående av en kappe og et antall artikler). Inkludert i det skriftlige underlaget som presenteres skal være noen linjer, anslagsvis en halvside, som sier noe til leserne om hvilken plass teksten(e) er tenkt å ha i avhandlingen og noe om hvor langt arbeidet med teksten(e) er kommet, eller om hva som gjenstår.

Hvem skal være tilstede?

Følgende fire personer skal være tilstede: ph.d.-leder; kandidatens hovedveileder og to antropologer som har vitenskapelig kompetanse tilsvarende den til en førsteamanuensis eller professor (oftest vil disse to rekrutteres fra den faste staben ved instituttet - men ikke alltid) - disse to sistnevnte deltar som kommentatorer. Andre interesserte inviteres til å være tilstede.

Gjennomføringen

Ph.d.-leder (eller stedfortreder) fungerer som ordstyrer for midtveisevalueringen.

To vil som nevnt ha roller som en blanding av kommentatorer, utspørrere og veiledere. Disse to blir oppnevnt formelt av instituttstyrer. De to samarbeider om forberedelsene til midtveisevalueringen og avtaler på forhånd en arbeidsdeling under sekvensen - og gir muntlig tilbakemelding til kandidaten umiddelbart etter presentasjonen.

Utspørrerne bruker inntil 60 minutter på "opposisjonen". Dette foregår ved at de hver bruker ca. 30 minutter, eller det avtales en annen arbeidsdeling. Uansett skal de 60 minuttene med "opposisjon" romme to sentrale elementer:

 • For det første skal begge de to bruke litt tid på å gi kandidaten en tilbakemelding på det skriftlige underlaget og på presentasjonen.
 • For det andre skal de begge invitere kandidaten til dialog og diskusjon om kandidatens arbeid; de er forventet å formulere synspunkter og spørsmål og invitere kandidaten til å svare.

Etter opposisjonen gis mulighet for kommentarer og/eller spørsmål fra også andre som er tilstede - i tillegg til eventuelle korte oppsummerende eller avsluttende kommentarer ved kandidat og/eller de to "opponentene".

Tidsrammen for denne siste sekvensen er maksimum 30 minutter.

Vurdering

Så raskt som mulig etter at midtveisevalueringen er gjennomført, og senest to timer etter, skal begge ”opponentene” og ph.d.-leder sammen gi karakteren ”godkjent” eller ”ikke godkjent”. Ikke godkjent betyr en ny midtveisevaluering 2-6 måneder senere.

Sosiologi

Midtveisevaluering inngår i SOS9005 eller SGO9005 og skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend. Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. Medstipendiater fungerer som kommentatorer.

Statsvitenskap

Midtveisevalueringen skjer i et møte mellom kandidaten og instituttet, representert ved forskningsleder, administrativ koordinator og medlemmene i instituttets ph.d.-utvalg. Hovedveileder inviteres også til å delta på møtet. Biveileder er også velkommen til å delta. Møtet tar inntil 45 minutter.

Teknologi, innovasjon og kultur

 • Midtveisevalueringen er obligatorisk for alle kandidater tatt opp fra og med 1. januar 2011, og inngår som en del av den obligatoriske seminarrekken i studieplanen (TIK9101). Fullført seminarrekke, inkludert midtveisevaluering og sluttseminar gir til sammen 5 studiepoeng.
 • Midtveisevalueringen skal skje i perioden mellom 50 og 70 % gjennomført studieløp. Det er den ph.d.- ansvarliges oppgave å informere kandidat og veiledere om tidspunktet for midtveisevaluering i god tid. Et foreløpig tidspunkt skrives inn i studieplanen og er tilgjengelig for kandidaten i studentweb.
 • Midtveisevalueringens viktigste formål er å gi konstruktive råd til ferdigstillelsen av prosjektet.

Evalueringen har to deler:

1. Seminar
2. Møte med de nærmeste involverte

Midtveisevalueringen har fire hovedkomponenter:

Presentasjon

 • Kandidaten presenterer avhandlingsarbeidet så langt i et åpent seminar. Seminaret har en varlighet på 1 time og 45 minutter.
 • Kandidaten innleder med å presentere arbeidet, ca. 30 minutter. Deretter diskuteres arbeidet av to utsette opponenter. Opponentene har på forhånd blitt enige om en arbeidsfordeling seg imellom. Kommentatortiden er stipulert til ca. 60 min. Til slutt gis det anledning til øvrige deltakere på seminaret å stille spørsmål til stipendiaten, ca. 15. minutter.
 • Ph.d.-ansvarlig, eller en som ph.d.-ansvarlig utser er ordstyrer under seminaret. Kandidat, opponenter, veiledere og ph.d.-ansvarlig skal være på plass på seminaret. Utover dette er det åpent for alle interesserte.

Skriftlig underlag

 • Kandidaten skal sende ut et skriftlig underlag til presentasjonen tre uker før seminaret avholdes. Dette skal inneholde en oversikt over hele avhandlingsarbeidet så langt, inkludert de sentrale forskningsspørsmålene, teoretisk rammeverk og metodologi. Underlaget skal også inneholde en plan for det gjenstående arbeidet. Minst en artikkel/ett kapittel skal legges ved det skriftlige underlaget, men helst to. Totalt skal dette være på maks 50 sider, inklusive artikler/kapitler.

Opposisjon

 • To opponenter utpekes. Disse hentes først og fremst blant seniorforskere på TIK. Veileder er naturligvis ikke aktuell. TIK-alumni forskere og andre med nært samarbeid og tilknytning til TIKs forskning kan også forespørres. Intensjonen er at opponentene fra midtveisevalueringen skal kunne fungere som mentorer i sluttfasen av avhandlingsarbeidet.

Faglig vurdering

 • Etter endt seminar møtes kandidaten, veiledere, opponenter og ph.d.-ansvarlig for å oppsummere seminaret. Opponenter og ph.d.-ansvarlig vurderer kandidatens presentasjon til bestått/ ikke bestått. Ikke godkjent seminar gir mulighet for ny evaluering 2-6 måneder senere.

 

Publisert 5. mai 2015 14:54 - Sist endret 23. apr. 2019 15:29