English version of this page

Oppbygging og struktur

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp etter 1. januar 2017. Kandidater som er tatt opp i perioden 2009-2014 skal følge denne oppbyggingen. Kandidater tatt opp i 2015 eller 2016 skal følge denne oppbyggingen.

Opplæringsdelen i samfunnsøkonomi er på 45 studiepoeng, og har følgende elementer:

  • Kurs i vitenskapsteori med etikk  (6 studiepoeng)
  • Obligatoriske emner i mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri (inntil 30 studiepoeng)
  • Valgfrie emner
  • Midveisevaluering (ph.d. workshop) i 3. semester
  • Presentasjon

Normalt vil kandidater som blir tatt opp på programmet kun ha ett obligatorisk emne igjen å ta. For disse kandidatene vil det obligatoriske emnet utgjøre 10 studiepoeng, mens valgfrie emner vil utgjøre 29 studiepoeng - for å oppnå totalt 45 studiepoeng.  Kandidater som har mer enn ett obligatorisk emne igjen å ta, vil få tilsvarende færre studiepoeng igjen til valgfrie emner.

 

Anbefalt utdanningsplan

3. år

Presentasjon av eget arbeid i et av instituttets forskerseminarer

Arbeid med avhandlingen

2. år

Valgfrie ph.d-emner

Valgfrie ph.d.-emner

 

Midtveisevaluering

1. år

Valgfrie ph.d.-emner

ECON9106 /ECON9200/ ECON9300

10-30 SP

ECON9010/SV9102 Vitenskapsteori og etikk, 6 SP

 

Kurs i vitenskapsteori med etikk

Omfang: 6 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori og etikk.  Kandidatene ved Økonomisk institutt kan velge om de vil avlegge ECON9010 Theory of Science for Economists eller om de vil avlegge SV9101 Kurs i vitenskapsteori. Alle kandidater må avlegge SV9102 Etikk.

Obligatoriske emner

Omfang: inntil 30 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå tre obligatoriske emner i mikroøkonomi (ECON9200), makroøkonomi (ECON9300) og økonometri (ECON9106). Kandidater som har bestått ett eller flere av disse emnene før opptak til ph.d.-studiet, skal erstatte studiepoengene med valgfrie ph.d.-emner.

Valgfrie emner

Alle doktorgradskandidater skal bestå emner som eventuelt er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Slike studiepoeng kan oppnås gjennom forskerkurs ved Økonomisk institutt eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Alle eksterne kurs skal godkjennes av veileder og doktorgradsutvalget ved instituttet.

Midtveisevaluering/Ph.d. workshop

For å motivere til en tidlig start på avhandlingen, skal alle doktorgradskandidater presentere et arbeid ved en workshop som arrangeres i det 3. studiesemesteret.  Et skriftlig utkast må foreligge.  Det forventes at veilederne er til stede, og det inviteres eksterne opponenter.  Presentasjonen skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Presentasjoner

Minst et halvt år før forventet innlevering av avhandlingen skal alle kandidater presentere et arbeid på et av instituttets forskerseminarer.

Faglig formidling

Det er et krav at alle kandidater skal levere et bidrag i forskningsformidling.  Aktiviteter som kan telle som formidling kan være:

  • Undervisning på bachelor- eller masternivå
  • Foredrag
  • Kronikker
  • Populærvitenskapelige arbeider
  • Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende

 

Publisert 14. juni 2018 14:51 - Sist endret 14. juni 2018 20:51