Retningslinjer for ESOP — Senter for fremragende forskning

1. Ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO), opprettes det i 2007 et Senter for fremragende forskning (SFF) i samsvar med retningslinjene fra Norges forskningsråd (NFR). Senterets navn er Equality, Social Organization, and Performance (ESOP). Det norske navnet er Senter for studier av likhet, sosial organisering og utvikling.

2. Senteret er en del av Økonomisk institutt. Det ledes av en senterleder. Senteret skal også ha en nestleder som er stedfortreder for senterlederen, og en administrativ leder. Senterleder tilsettes av fakultetet etter innstilling fra instituttstyret. Senterlederen utpeker selv sin nestleder blant instituttets tilsatte. Ved opprettelsen er Karl Ove Moene senterleder, Halvor Mehlum nestleder, og Dag Olav Høgvold administrativ leder.

3. I samsvar med retningslinjene fra NFR blir senteret i første omgang opprettet for en femårsperiode. Det skal evalueres mot slutten av denne perioden, og vil deretter bli forlenget med nye fem år eller nedtrappet i samsvar med beslutninger hos NFR.

4. Senteret oppretter et råd av personer knyttet til senteret. Dette er et rådgivende organ for senterlederen. Rådets medlemmer oppnevnes av instituttstyret etter forslag fra senterlederen. Senterleder og nestleder møter i rådet, som skal ha minst tre andre medlemmer. Rådet innkalles når senterlederen bestemmer eller to av medlemmene krever det.

5. Senterets oppgaver og budsjett framgår av avtale mellom UiO og NFR, som er i samsvar med styrevedtak ved Økonomisk institutt 1.09.05 (sak 34/05). Beslutninger om senterets drift innenfor disse rammene fattes av senterlederen, med de begrensninger som følger av punktene nedenfor.

6. Ved utlysning av og tilsetting i stillinger ved senteret skal senteret foreslå utlysningstekst og hvordan utlysning skal offentliggjøres. Senteret skal foreslå eventuelle tiltak for aktiv rekruttering, jobbsøkerseminarer m.m. Senteret skal foreslå bedømmelseskomite. Senterlederen, eller en han oppnevner, skal delta ved jobbintervjuer og avgi innstilling til instituttstyret sammen med instituttlederen.

7. Senteret skal betale kostnadene ved utlysning, rekrutteringstiltak, invitasjon av søkere til intervjuer m.m., eksterne medlemmer av bedømmelseskomite, og tiltak for nytilsatte.

8. For midlertidig tilsatte (stipendiater, postdoktorer, forskere, professor II) som er finansiert av senteret, betaler senteret drifts- og reisemidler. Når instituttet finansierer en stilling og øremerker den til senterets fagfelt, betaler instituttet samme faste sum i driftsmidler som for instituttets øvrige tilsatte i samme kategori. Eventuelle ytterligere drifts- og reisemidler vil bli finansiert av senteret, og her stiller disse tilsatte på linje med dem som i sin helhet er finansiert av senteret. ESOP kan disponere i gjennomsnitt inntil 10 timer av arbeidsplikten per semester per ESOP-stipendiat.

9. Senteret skal tilby delvis frikjøp for undervisning for en gruppe av instituttets faste vitenskapelig tilsatte i samsvar med budsjettet og avtalen med NFR. Senterlederen innstiller på slikt frikjøp etter søknad fra den enkelte. Frikjøpet avgjøres av instituttlederen, som vil ta rimelig hensyn til instituttets behov og den enkeltes oppfyllelse av sine undervisningsplikter. Frikjøp som skal skje i et semester, bør avtales i det foregående semesteret før undervisningsplanen blir fastlagt.

10. Senteret skal gjøre kjent hvilke personer som til enhver tid er knyttet til senteret. Dette kan bl.a. innebære visse privilegier når det gjelder reise- og driftsmidler og forskningsassistanse. Blant instituttets tilsatte avgjøres tilknytning ved opprettelsen av

senteret og ved nytilsetting. Tilknytningen kan avsluttes dersom senterlederen bestemmer dette. Nye personer kan bli tilknyttet hvis både senterleder og instituttleder er enig i dette.

11. Senteret har ansvar for å drive forskerutdanning gjennom tilsetting av stipendiater, undervisning i doktorgradskurs og veiledning. Hvis undervisning og veiledning utføres av noen som er tilsatt med undervisningsplikt ved Økonomisk institutt, dekkes dette innenfor deres undervisningsplikt. Hvis undervisning og veiledning utføres av noen som er tilsatt ved senteret uten regulær undervisningsplikt, dekkes dette innenfor deres arbeidsplikter ved senteret. Hvis undervisning og veiledning utføres av eksterne som ikke har noe annet engasjement ved senteret, betales dette av senteret. Det sistnevnte gjelder kurs som blir kunngjort og rapportert som del av senterets virksomhet, og veiledning av stipendiater knyttet til senteret.

12. Senterets behov for infrastruktur og administrativ støtte blir dekket av Økonomisk institutt. Motytelsen er det dekningsbidraget som trekkes fra ESOP-bevilgningen i henhold til UiOs regler, i samsvar med budsjettet.

13. Senteret skal hvert kalenderår avgi et regnskap og en årsrapport, som skal framlegges for styret ved Økonomisk institutt til orientering. Instituttstyret skal påse at driften er forsvarlig og samsvarer med avtalen mellom UiO og NFR.

Publisert 12. nov. 2009 17:19 - Sist endret 2. nov. 2015 11:16