English version of this page

Valg av instituttleder og nestleder ved Økonomisk institutt

Det skal høsten  2019 avholdes valg av instituttleder, nestleder og medlemmer og varamedlemmer til instituttstyret for perioden 1.1.2020-31.12.2023.

Valgkomiteens arbeid. Forslag til kandidater

Valgkomiteens hovedoppgave er å finne frem til en eller flere egnede kandidater til vervet som institutteder og nestleder. Valgkomiteen ved leder har sondert gruppen av professor og førsteamanuenser. På grunnlag av denne prosessen vil valgkomiteen fremme forslag om Steinar Holden som leder og Halvor Mehlum som nestleder (leder og nestleder skal velges som et par). Begge har sagt seg villige til å påta seg vervet.

Ingen alternative forslag til instituttleder og nestleder ble fremsatt innen fristen 18. september.

Forslag til kandidater

Alle med stemmerett kan foreslå kandidater.

For å kunne foreslå kandidater må følgende være oppfylt:

- De som foreslås må være fast tilsatt i minimum 50 % vitenskapelig stilling

- Forslag på kandidater må være undertegnet av minst fem personer med stemmerett

- Kandidater som foreslås må være forespurt

- Alle forslag må inneholde både kandidat til vervet som instituttleder og til vervet som nestleder

De som vurderer å foreslå kandidater eller ønsker mer informasjon om valgprosessen bes om å kontakte valgkomiteen ved leder Kjell Arne Brekke. Komiteen er forpliktet til å hjelpe alle med informasjon. Komiteen vil bistå andre som ønsker å fremme forslag slik Samfunnsvitenskapelig fakultets retningslinjer sier, men planlegger ikke selv å initiere flere forslag.

Stemmerett

Alle som er tilsatt i minst 50 % fast stilling ved instituttet har stemmerett. I tillegg har midlertidig tilsatte stemmerett dersom de er i et sammenhengende tilsettingsforhold på minst 50 % med en varighet på minst ett år. Studenter med studierett på studieprogrammene ved ØI har stemmerett.

Tidsplan og Frister

18. september er frist for å fremme alternative forslag til instituttleder og nestleder

25. september - 15. oktober kan forslag til styremedlemmer fremsettes. Frist er 15. oktober

Rundt uke 45 - 46 (4 nov - 15 nov) arrangeres det elektronisk valg.

Dersom det bare foreligger ett forslag til instituttleder og nestleder, samt styremedlemmer, kan det foretas et forenklet valg. Det sittende instituttstyret godkjenner eller underkjenner da valget med simpelt flertall i styremøte 04. Desember.

Regelverk 

Valgreglement for UiO

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Administrasjonreglement for ØI

Valgkomiteen

Professor Kjell Arne Brekke (leder)

Førsteamanuensis Manudeep Bhuller

Seniorkonsulent Tone Enger

André Wilhelm Auke (studentrepresentant)

Valgstyret

Professor Ragnar Nymoen (leder)

Stipendiat Vegard S. Wiborg

Seniorkonsulent Tone Enger

Kaja Dørum Haug (studentrepresentant)

Send e-post til valgstyre@econ.uio.no